Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Neolitisk boplats i Fagerhult

SND-ID: SND 2373

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

Inför bostadsbyggnation på fastigheten Fagerhult 2:10 i västra utkanten av Vagnhärads samhälle, har Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, utfört en förundersökning av en boplats, RAÄ 273. Boplatsen är belägen på en mindre platå, som i väster har förstörts av sentida utfyllnad av sten och jord. Fornlämningen uppmärk­sammades vid en arkeologisk utredning år 1990, då man fann förhistorisk keramik. Vid förundersökningen togs två schakt upp med maskin. I det södra schaktet grävdes fem meterstora rutor för hand. I en av rutorna påträffades en bit förhistorisk keramik, som inte är möjlig att närmare datera. Utifrån fornlämningens höjd över havet och begränsade omfattning, bedöms det som troligast att boplatsen härrör från neolitikum.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades med andra data vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Trosa kommun, Trosa-Vagnhärad socken

Geografisk beskrivning: Fagerhult 2:10

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

neolitikum

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Dataset
Neolitisk boplats i Fagerhult

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer samt en MS Accessdatabas med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt annan metadata från den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). Neolitisk boplats i Fagerhult. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002143

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Nyckelord

neolitikum

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum

Insamlingsmetod

Fältdata mättes in digitalt och bearbetades i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Fältdata mättes in digitalt och bearbetades i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-11-01–2006-11-02
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Fältdata mättes in digitalt och bearbetades i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-1807-2006

Organisationens dnr för undersökningen

422-3022-2006

ProjektID

406005

p406005

RAÄ-nr

Trosa-Vagnhärad 273

Publicerad: 2014-08-11
Senast uppdaterad: 2020-01-24