Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Neolitisk boplats i Fagerhult

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

Inför bostadsbyggnation på fastigheten Fagerhult 2:10 i västra utkanten av Vagnhärads samhälle, har Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, utfört en förundersökning av en boplats, RAÄ 273. Boplatsen är belägen på en mindre platå, som i väster har förstörts av sentida utfyllnad av sten och jord. Fornlämningen uppmärk­sammades vid en arkeologisk utredning år 1990, då man fann förhistorisk keramik. Vid förundersökningen togs två schakt upp med maskin. I det södra schaktet grävdes fem meterstora rutor för hand. I en av rutorna påträffades en bit förhistorisk keramik, som inte är möjlig att närmare datera. Utifrån fornlämningens höjd över havet och begränsade omfattning, bedöms det som troligast att boplatsen härrör från neolitikum.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades med andra data vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare:

SND-ID: SND 2373

Beskrivning:

Inför bostadsbyggnation på fastigheten Fagerhult 2:10 i västra utkanten av Vagnhärads samhälle, har Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, utfört en förundersökning av en boplats, RAÄ 273. Boplatsen är belägen på en mindre platå, som i väster har förstörts av sentida utfyllnad av sten och jord. Fornlämningen uppmärk­sammades vid en arkeologisk utredning år 1990, då man fann förhistorisk keramik. Vid förundersökningen togs två schakt upp med maskin. I det södra schaktet grävdes fem meterstora rutor för hand. I en av rutorna påträffades en bit förhistorisk keramik, som inte är möjlig att närmare datera. Utifrån fornlämningens höjd över havet och begränsade omfattning, bedöms det som troligast att boplatsen härrör från neolitikum.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades med andra data vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre stenåldern/Neolitikum

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Trosa kommun, Trosa-Vagnhärad socken

Geografisk beskrivning: Fagerhult 2:10

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning

Version 1.0:

2014-08-11 doi:10.5878/002143

Ladda ner data:

Neolitisk boplats i Fagerhult

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). Neolitisk boplats i Fagerhult. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002143

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-1807-2006

Organisationens dnr för undersökningen:

422-3022-2006

ProjektID:

406005

ProjektID:

p406005

RAÄ-nr:

Trosa-Vagnhärad 273

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer samt en MS Accessdatabas med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt annan metadata från den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Fältdata mättes in digitalt och bearbetades i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-11-01 — 2006-11-02

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Fältdata mättes in digitalt och bearbetades i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Fältdata mättes in digitalt och bearbetades i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre stenåldern/Neolitikum

Publicerad: 2014-08-11
Senast uppdaterad: 2020-01-24