Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Stenåldersboplats vid Hagnesta

SND-ID: SND 2375

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

En mesolitisk lokal vid Hagnesta belägen i Helgona socken, Nyköpings kommun, har förundersökts av Riksan­tikvarieämbetet, UV Mitt, under våren 2007. Inom fornlämningen, som ligger på nivåer av drygt 42 till 51 meter över havet i ett nordsluttande bergspass, upptäcktes fynd av slagen kvarts inom tre begränsade delytor. Nära den övre ytan påträffades också ett kvartsbrott. Trots att vissa likheter finns mellan ytorna är det skillnaderna dem emellan, bland annat vad gäller fyndens karaktär, som är mest slående. Samtliga färdiga redskap, totalt nio stycken, fram­kom på mellanytan. Lämningarna utgör sannolikt spår efter säljakts- och fiskeexpeditioner i det mesolitiska skärgårdslandskapet.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Förundersökningen föranledde

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Mellanstenålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Helgona socken

Geografisk beskrivning: Hagnesta 1:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

mesolitikum

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Dataset
Stenåldersboplats vid Hagnesta

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer samt geoTIFF-filer med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, allt digitaliserat och georefererat från analoga ritningar och planer.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). Stenåldersboplats vid Hagnesta. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002145

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Nyckelord

mesolitikum

Tidsperiod(er) som undersökts

Mellanstenålder

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-04-24–2007-05-02
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

422-2702-2005

Organisationens dnr för undersökningen

431-5737-2005

ProjektID

p407003

407003

RAÄ-nr

Helgona 315

Publicerad: 2014-08-11
Senast uppdaterad: 2016-08-03