Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Stenåldersboplats vid Hagnesta

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

En mesolitisk lokal vid Hagnesta belägen i Helgona socken, Nyköpings kommun, har förundersökts av Riksan­tikvarieämbetet, UV Mitt, under våren 2007. Inom fornlämningen, som ligger på nivåer av drygt 42 till 51 meter över havet i ett nordsluttande bergspass, upptäcktes fynd av slagen kvarts inom tre begränsade delytor. Nära den övre ytan påträffades också ett kvartsbrott. Trots att vissa likheter finns mellan ytorna är det skillnaderna dem emellan, bland annat vad gäller fyndens karaktär, som är mest slående. Samtliga färdiga redskap, totalt nio stycken, fram­kom på mellanytan. Lämningarna utgör sannolikt spår efter säljakts- och fiskeexpeditioner i det mesolitiska skärgårdslandskapet.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Förundersökningen föranledde

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare:

SND-ID: SND 2375

Beskrivning:

En mesolitisk lokal vid Hagnesta belägen i Helgona socken, Nyköpings kommun, har förundersökts av Riksan­tikvarieämbetet, UV Mitt, under våren 2007. Inom fornlämningen, som ligger på nivåer av drygt 42 till 51 meter över havet i ett nordsluttande bergspass, upptäcktes fynd av slagen kvarts inom tre begränsade delytor. Nära den övre ytan påträffades också ett kvartsbrott. Trots att vissa likheter finns mellan ytorna är det skillnaderna dem emellan, bland annat vad gäller fyndens karaktär, som är mest slående. Samtliga färdiga redskap, totalt nio stycken, fram­kom på mellanytan. Lämningarna utgör sannolikt spår efter säljakts- och fiskeexpeditioner i det mesolitiska skärgårdslandskapet.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Förundersökningen föranledde

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Mellanstenålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Nyköping kommun, Helgona socken

Geografisk beskrivning: Hagnesta 1:2

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning

Version 1.0:

2014-08-11 doi:10.5878/002145

Ladda ner data:

Stenåldersboplats vid Hagnesta

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). <em>Stenåldersboplats vid Hagnesta</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002145">https://doi.org/10.5878/002145</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

422-2702-2005

Organisationens dnr för undersökningen:

431-5737-2005

ProjektID:

p407003

ProjektID:

407003

RAÄ-nr:

Helgona 315

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer samt geoTIFF-filer med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, allt digitaliserat och georefererat från analoga ritningar och planer.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-04-24 — 2007-05-02

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts:

Mellanstenålder

Publicerad: 2014-08-11
Senast uppdaterad: 2016-08-03