Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Dokumentation och återställande av Bogsta 78:1

Skapare/primärforskare:

Sörmlands museum, Arkeologi

Beskrivning:

Sörmlands museum utförde i maj 2008 en dokumentation och återställning av fornlämningen Bogsta 78:1, en gropkeramisk boplats. Åtgärderna utfördes med anledning av att fornlämningen skadats genom schaktningsarbete, då ett ca 70 m långt schakt öppnats genom boplatsen. De delar som skadats låg utanför de ytor som markerats som fornlämning i FMIS.

Fornlämningen besiktigades, ytan rensades för hand och påträffade fynd insamlades. Dessa bestod främst av en relativt stor mängd keramik samt ett litet stenmaterial. Gods och dekor gav vid handen att det främst rörde sig om keramik av typen Fagervik II och III. Skadornas omfattning och fyndens utbredning dokumenterades. Fyndspridningen antydde att olika delar av boplatsytan använts under skilda kronologiska faser, dock kontinuerligt under en längre period. Det kunde konstateras att boplatsens utbredning är betydligt större än vad som tidigare registrerats i FMIS, men fornlämningen är inte avgränsad i någon riktning. Efter dokumentation återställdes ytan för att undvika ytterligare skador av boplatsen genom erosion.

Datamaterialet från undersökningen

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Arkeologi

Skapare/primärforskare:

Sörmlands museum, Arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2377

Beskrivning:

Sörmlands museum utförde i maj 2008 en dokumentation och återställning av fornlämningen Bogsta 78:1, en gropkeramisk boplats. Åtgärderna utfördes med anledning av att fornlämningen skadats genom schaktningsarbete, då ett ca 70 m långt schakt öppnats genom boplatsen. De delar som skadats låg utanför de ytor som markerats som fornlämning i FMIS.

Fornlämningen besiktigades, ytan rensades för hand och påträffade fynd insamlades. Dessa bestod främst av en relativt stor mängd keramik samt ett litet stenmaterial. Gods och dekor gav vid handen att det främst rörde sig om keramik av typen Fagervik II och III. Skadornas omfattning och fyndens utbredning dokumenterades. Fyndspridningen antydde att olika delar av boplatsytan använts under skilda kronologiska faser, dock kontinuerligt under en längre period. Det kunde konstateras att boplatsens utbredning är betydligt större än vad som tidigare registrerats i FMIS, men fornlämningen är inte avgränsad i någon riktning. Efter dokumentation återställdes ytan för att undvika ytterligare skador av boplatsen genom erosion.

Datamaterialet från undersökningen

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Nyköping kommun, Bogsta socken

Geografisk beskrivning: Ekla 1:5

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Version 1.0:

2014-08-13 doi:10.5878/002174

Ladda ner data:

Dokumentation och återställande av Bogsta 78:1

Citeringsförslag:

Sörmlands museum, Arkeologi. Uppsala universitet, Arkeologi (2014). Dokumentation och återställande av Bogsta 78:1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002174

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

435-18307-2007

Organisationens dnr för undersökningen:

KN-KUS07-426

ProjektID:

p408002

ProjektID:

408002

RAÄ-nr:

Bogsta 78:1

Skapare/primärforskare:

Sörmlands museum, Arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information från den arkeologiska undersökningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling skedde genom inmätning med totalstation. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-05-19 — 2008-05-20

Datainsamlare: Sörmlands museum, Arkeologi

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling skedde genom inmätning med totalstation. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-05-29

Datainsamlare: Sörmlands museum, Arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling skedde genom inmätning med totalstation. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Datainsamling skedde genom inmätning med totalstation. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Publicerad: 2014-09-08
Senast uppdaterad: 2020-01-24