Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Stenåldersliv vid viken

SND-ID: SND 2378

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

Hösten 2005 genomförde Riksantikvarieämbete, UV Mitt, en särskild arkeologisk undersökning av stenålderslokalen Helgona 315 vid Hagnesta bergtäkt, nordväst om Nyköping. Lokalen bestod av tre ytor, av vilka två utgjort en sannolikt samtida boplats- och aktivitetsplats under mellan-/senmesolitikum. Anläggningar och fynd på dessa två ytor (härdar, härdrester och en skärvstenskoncentration) bildade en sammanhängande struktur runt en forntida vik. Härdarnas placering i ett uppdraget, skyddat läge intill berget antyder att det här kan ha funnits enkla boningar som inte lämnat spår i den väldränerade sanden. Några härdar daterades till senare perioder (bronsålder, vikingatid respektive historisk tid). De två senare dateringarna kan styrkas, medan den första tolkas som en feldatering på grund av kontamination.
Den tredje, översta ytan har daterats till mellanmesolitikum och tidigneolitikum, och har utgjort en aktivitetsplats för bl a kvartsbearbetning. På denna äldsta yta påträffades endast ett fåtal anläggningar i form bl a en härd och en skärvstenskoncentration. Den neolitiska dateringen är troligas

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder – Historisk tid

Mellanstenålder – Tidigneolitikum

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Helgona socken

Geografisk beskrivning: Hagnesta 1:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Särskild undersökning

Dataset
Stenåldersliv vid viken

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer samt en MS Access-databas med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). Stenåldersliv vid viken. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002151

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder – Historisk tid

Mellanstenålder – Tidigneolitikum

Insamlingsmetod

Datainsamling skedde i fält genom inmätning med totalstation, med vidare bearbetning av materialet i Intrasis och ArcMap. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling skedde i fält genom inmätning med totalstation, med vidare bearbetning av materialet i Intrasis och ArcMap. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-10-11–2010-11-02
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling skedde i fält genom inmätning med totalstation, med vidare bearbetning av materialet i Intrasis och ArcMap. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Härd

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-1620-2010

Organisationens dnr för undersökningen

423-2378-2010

Producents dnr för projektet

321-3678-2010

ProjektID

410001

p410001

RAÄ-nr

Helgona 315

Publicerad: 2014-08-13
Senast uppdaterad: 2020-01-24