Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Stenåldersliv vid viken

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

Hösten 2005 genomförde Riksantikvarieämbete, UV Mitt, en särskild arkeologisk undersökning av stenålderslokalen Helgona 315 vid Hagnesta bergtäkt, nordväst om Nyköping. Lokalen bestod av tre ytor, av vilka två utgjort en sannolikt samtida boplats- och aktivitetsplats under mellan-/senmesolitikum. Anläggningar och fynd på dessa två ytor (härdar, härdrester och en skärvstenskoncentration) bildade en sammanhängande struktur runt en forntida vik. Härdarnas placering i ett uppdraget, skyddat läge intill berget antyder att det här kan ha funnits enkla boningar som inte lämnat spår i den väldränerade sanden. Några härdar daterades till senare perioder (bronsålder, vikingatid respektive historisk tid). De två senare dateringarna kan styrkas, medan den första tolkas som en feldatering på grund av kontamination.
Den tredje, översta ytan har daterats till mellanmesolitikum och tidigneolitikum, och har utgjort en aktivitetsplats för bl a kvartsbearbetning. På denna äldsta yta påträffades endast ett fåtal anläggningar i form bl a en härd och en skärvstenskoncentration. Den neolitiska dateringen är troligas

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare:

SND-ID: SND 2378

Beskrivning:

Hösten 2005 genomförde Riksantikvarieämbete, UV Mitt, en särskild arkeologisk undersökning av stenålderslokalen Helgona 315 vid Hagnesta bergtäkt, nordväst om Nyköping. Lokalen bestod av tre ytor, av vilka två utgjort en sannolikt samtida boplats- och aktivitetsplats under mellan-/senmesolitikum. Anläggningar och fynd på dessa två ytor (härdar, härdrester och en skärvstenskoncentration) bildade en sammanhängande struktur runt en forntida vik. Härdarnas placering i ett uppdraget, skyddat läge intill berget antyder att det här kan ha funnits enkla boningar som inte lämnat spår i den väldränerade sanden. Några härdar daterades till senare perioder (bronsålder, vikingatid respektive historisk tid). De två senare dateringarna kan styrkas, medan den första tolkas som en feldatering på grund av kontamination.
Den tredje, översta ytan har daterats till mellanmesolitikum och tidigneolitikum, och har utgjort en aktivitetsplats för bl a kvartsbearbetning. På denna äldsta yta påträffades endast ett fåtal anläggningar i form bl a en härd och en skärvstenskoncentration. Den neolitiska dateringen är troligas

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Historisk tid

Mellanstenålder — Tidigneolitikum

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Nyköping kommun, Helgona socken

Geografisk beskrivning: Hagnesta 1:2

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Särskild undersökning

Version 1.0:

2014-08-13 doi:10.5878/002151

Ladda ner data:

Stenåldersliv vid viken

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). Stenåldersliv vid viken. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002151

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-1620-2010

Organisationens dnr för undersökningen:

423-2378-2010

Producents dnr för projektet:

321-3678-2010

ProjektID:

410001

ProjektID:

p410001

RAÄ-nr:

Helgona 315

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer samt en MS Access-databas med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling skedde i fält genom inmätning med totalstation, med vidare bearbetning av materialet i Intrasis och ArcMap. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-10-11 — 2010-11-02

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling skedde i fält genom inmätning med totalstation, med vidare bearbetning av materialet i Intrasis och ArcMap. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Datainsamling skedde i fält genom inmätning med totalstation, med vidare bearbetning av materialet i Intrasis och ArcMap. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Historisk tid

Mellanstenålder — Tidigneolitikum

Publicerad: 2014-08-13
Senast uppdaterad: 2020-01-24