Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Bergtäkt i Helgona-Ekeby

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, genomförde hösten 2011 en arkeologisk utredning inom fastigheten Helgona-Ekeby 1:1 i Helgona socken, Södermanland. Utredningen skulle fungera som planeringsunderlag för länsstyrelsen i deras ställningstaganden till planer på en bergtäkt inom ägorna. Utredningsområdet var cirka 25 hektar stort och dominerat av skogsmark.

Vid utredningen registrerades 13 objekt varav två var dels den sedan tidigare kända torplämningen Kärrstugan, RAÄ 168:1, dels den boplats som Ostlänkeninventeringen pekat ut, RAÄ 385. Sammantaget utgör objekten fyra boplatser som är fasta fornlämningar. Två boplatslägen är belägna utanför etapp 2-området och bör utredningsgrävas i händelse av exploatering. Sex av objekten är övriga kulturhistoriska lämningar, såsom gränsmärken och stensamlingar och ovannämnda torplämning. Ett av objekten utgick då det inte uppvisade några förhistoriska indikationer vid utredningsgrävningen.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergö

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare:

SND-ID: SND 2379

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, genomförde hösten 2011 en arkeologisk utredning inom fastigheten Helgona-Ekeby 1:1 i Helgona socken, Södermanland. Utredningen skulle fungera som planeringsunderlag för länsstyrelsen i deras ställningstaganden till planer på en bergtäkt inom ägorna. Utredningsområdet var cirka 25 hektar stort och dominerat av skogsmark.

Vid utredningen registrerades 13 objekt varav två var dels den sedan tidigare kända torplämningen Kärrstugan, RAÄ 168:1, dels den boplats som Ostlänkeninventeringen pekat ut, RAÄ 385. Sammantaget utgör objekten fyra boplatser som är fasta fornlämningar. Två boplatslägen är belägna utanför etapp 2-området och bör utredningsgrävas i händelse av exploatering. Sex av objekten är övriga kulturhistoriska lämningar, såsom gränsmärken och stensamlingar och ovannämnda torplämning. Ett av objekten utgick då det inte uppvisade några förhistoriska indikationer vid utredningsgrävningen.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergö

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Nyköping kommun, Helgona socken

Geografisk beskrivning: Helgona-Ekeby 1:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning

Version 1.0:

2014-08-14 doi:10.5878/002175

Ladda ner data:

Bergtäkt i Helgona-Ekeby

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). Bergtäkt i Helgona-Ekeby. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002175

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-4396-2010

Organisationens dnr för undersökningen:

421-836-2011

ProjektID:

p411002

ProjektID:

411002

RAÄ-nr:

Helgona 389

RAÄ-nr:

Helgona 387

RAÄ-nr:

Helgona 168:1

RAÄ-nr:

Helgona 288

RAÄ-nr:

Helgona 385

RAÄ-nr:

Helgona 386

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information från den arkeologiska undersökningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling skedde genom inmätning i fält med GPS. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-10-20

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling skedde genom inmätning i fält med GPS. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-10-26 — 2011-10-27

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling skedde genom inmätning i fält med GPS. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Datainsamling skedde genom inmätning i fält med GPS. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Historisk tid

Publicerad: 2014-09-08
Senast uppdaterad: 2020-01-24