Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Ett gravfält, yngre järnålder

SND-ID: SND 2380

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

Under hösten 1969 och sommaren 1970 undersökte Riksantikvarieämbetet ett gravfält och två stensättningar från yngre järnålder i i Svärta socken, Södermanland, på grund av E4:ans planerade nya sträckning. Totalt undersöktes 14 anläggningar; en osäker stensättning, åtta runda och rundade stensättningar, fyra klumpstensgravar samt en stensamling, bestående av ca elva meterstora klumpstenar, vilken innehöll gravgömmor. En domarring och tre stensättningar kvarstår, då dessa låg utanför vägområdet. Tretton anläggningar innehöll gravgömmor, samtliga brandgravar. Lerkärl fanns i sju gravar, där de i två fall fungerat som benbehållare.
Utöver keramik påträffades också bl a en guldfoliepärla, en sammansatt cirkel-punktornerad benkam, en sammansmält silverklump och några mindre bronsföremål. En polyedernål samt en sölja, båda av järn, daterar tillsammans med gravskicket anläggningarna till folkvandringstid-vendeltid.

I norra delen av gravfältet samt öster om det fanns rester av sentida lämningar i form av bl a fragmentariska stensocklar.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniser

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Svärta socken

Geografisk beskrivning: Klippinge gård, Valsta 3:3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Särskild undersökning

Dataset
Ett gravfält, yngre järnålder

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information från den arkeologiska undersökningen, samt en georefererad planritning över undersökningsområdet i GeoTIFF-format .

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). Ett gravfält, yngre järnålder. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002154

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre järnålder

Insamlingsmetod

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1969–1970
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Gravfält , Stensättning

ProjektID

p469001

469001

RAÄ-nr

Svärta 85

Svärta 84

Publicerad: 2014-08-14
Senast uppdaterad: 2020-01-24