Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Femton kilometer forntid under motorvägen

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

Undersökningarna föranleddes av en ny sträckning och utbyggnad av E4:an inom Södermanlands län och utfördes under tiden maj 1979 - september 1981. Sammanlagt undersöktes ca 60 000 m2. Flera av fornlämningarna var okända och syntes ej i markytan före undersökningen. De framkom omedelbart före eller under avbaningarna för vägbygget. Samtliga fornlämningars matjordslager avbanades med maskin. Därefter skedde traditionell handgrävning. De undersökningar vars data finns tillgängliga i denna studie omfattar undersökning av tre gravfält, två boplatslämningar samt en stensättning. Fornlämningarna omfattar perioderna bronsålder samt äldre och yngre järnålder.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Undersökningarna föranleddes av en ny sträckning och utbyggnad av

... Visa mer..

Ämnesområde

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Identifierare

SND-ID: SND 2383

Beskrivning

Undersökningarna föranleddes av en ny sträckning och utbyggnad av E4:an inom Södermanlands län och utfördes under tiden maj 1979 - september 1981. Sammanlagt undersöktes ca 60 000 m2. Flera av fornlämningarna var okända och syntes ej i markytan före undersökningen. De framkom omedelbart före eller under avbaningarna för vägbygget. Samtliga fornlämningars matjordslager avbanades med maskin. Därefter skedde traditionell handgrävning. De undersökningar vars data finns tillgängliga i denna studie omfattar undersökning av tre gravfält, två boplatslämningar samt en stensättning. Fornlämningarna omfattar perioderna bronsålder samt äldre och yngre järnålder.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Undersökningarna föranleddes av en ny sträckning och utbyggnad av

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder — Medeltid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Trosa kommun, Västerljung socken

Geografisk beskrivning: Längs E4:ans sträckning genom Västerljungs och Trosa-Vagnhärads socken.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Län

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Arkeologisk undersökningstyp

Särskild undersökning

Publikationer

Wigren, Sonja & Öström, Kerstin (1986). Femton kilometer forntid under motorvägen: fornlämningar från bronsålder till medeltid i Trosa-Vagnhärads, Västerljungs och Lästringe socknar i Södermanland : arkeologiska undersökningar 1979-1981. Archaeological report 1984:30. Stockholm: Riksantikvarieämbetet
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 1

Boplatslämningar, Åbro, fornlämning 209, Västerljungs socken

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). <em>Boplatslämningar, Åbro, fornlämning 209, Västerljungs socken</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002191">https://doi.org/10.5878/002191</a>

Organisationens dnr för undersökningen

3403/78

ProjektID

p478002

478002

RAÄ-nr

Västerljung 209:1

Trosa-Vagnhärad 385:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

ZIP-filen innehåller en shape-fil med metadata från undersökningen och två kartor i GeoTIFF-format.

Fornlämning 209 bestod av två härdar och ett delvis sönderschaktat område med sot och skörbränd sten invid Åbro gård. Härdarna undersöktes i juni 1979, det större området i november samma år. Endast en av härdarna innehöll bränd lera och kol. Lämningarna daterades till yngre järnålder och medeltid.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-06 — 1979-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre järnålder — Medeltid

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 2

Delundersökning av ett gravfält från yngre järnålder, fornlämning 25, Kumla, Trosa-Vagnhärads socken

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). <em>Delundersökning av ett gravfält från yngre järnålder, fornlämning 25, Kumla, Trosa-Vagnhärads socken</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002192">https://doi.org/10.5878/002192</a>

Organisationens dnr för undersökningen

3403/78

ProjektID

p479002

479002

RAÄ-nr

Trosa-Vagnhärad 25:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

ZIP-filen innehåller tre shape-filer med information om schakt och anläggningar, samt en karta i GeoTIFF-format.
Undersökningen berörde den norra delen av ett gravfält. Efter avtorvning framkom 28 anläggningar på den undersökta ytan. Hälften av dessa saknade gravgömma, delvis på grund av skador. Sju anläggningar var troliga skelettgravar. Fyndmaterial och gravskick daterar gravfältet till yngre järnålder.
I åkern väster om gravfältet uppmättes relativt höga fosfatvärden. Inga förhistoriska läm

... Visa mer..

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09-03 — 1979-09-28

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-06-13 — 1980-08-15

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre järnålder

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 3

Fornlämning 271, ett gravfält från äldre järnålder - folkvandringstid, och en boplats med osäker datering, Lundby, Trosa-Vagnhärads socken

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). <em>Fornlämning 271, ett gravfält från äldre järnålder - folkvandringstid, och en boplats med osäker datering, Lundby, Trosa-Vagnhärads socken</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002193">https://doi.org/10.5878/002193</a>

Organisationens dnr för undersökningen

3403/78

ProjektID

p479003

479003

RAÄ-nr

Trosa-Vagnhärad 271:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

ZIP-filen innehåller tre shape-filer med information om schakt och anläggningar, samt en karta i GeoTIFF-format.
Undersökningen berörde ett gravfält med 40 gravar, varav drygt hälften stensättningar. Gravfältet kan med utgångspunkt i gravformer, gravskick samt fyndmaterial placeras i äldre järnålder - folkvandringstid. Under gravfältet framkom ett boplatslager med 30 anläggningar i form av bl a härdar, stolphål och ett skärvstensflak. Ytterligare ett boplatslager framkom väster detta, bestående

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-05-10 — 1979-09-19

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 4

Delundersökning av ett gravfält från äldre järnålder, fornlämning 24, Kumla, Trosa-Vagnhärads socken

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). <em>Delundersökning av ett gravfält från äldre järnålder, fornlämning 24, Kumla, Trosa-Vagnhärads socken</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002194">https://doi.org/10.5878/002194</a>

ProjektID

p479004

479004

RAÄ-nr

Trosa-Vagnhärad 24:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

ZIP-filen innehåller tre shape-filer med information om schakt och anläggningar, samt en karta i GeoTIFF-format. Undersökningen utfördes i augusti och september 1979 och berörde delar av ett gravfält med tio registrerade lämningar. Fyra stensättningar, varav två fyrsidiga, samt en härd undersöktes. De fåtaliga fynd som påträffades möjliggör ingen säker datering. Gravform, spridda brända ben och avsaknaden av direkta gravgåvor pekar dock mot äldre järnålder.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-08-20 — 1979-09-14

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 5

En stensättning från äldre järnålder samt en härd, fornlämning 236, Kumla, Trosa-Vagnhärads socken

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). <em>En stensättning från äldre järnålder samt en härd, fornlämning 236, Kumla, Trosa-Vagnhärads socken</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002195">https://doi.org/10.5878/002195</a>

Organisationens dnr för undersökningen

3403/78

ProjektID

480001

p480001

RAÄ-nr

Trosa-Vagnhärad 236:2

Trosa-Vagnhärad 236:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

ZIP-filen innehåller tre shape-filer med information om schakt och anläggningar, samt en karta i GeoTIFF-format. Fornlämningen undersöktes i augusti 1980 och bestod av en stensättning, en härd samt en stensättningsliknande lämning, som visade sig vara en naturbildning. I stensättningen påträffades endast rena brända ben från en vuxen individ. Med hänsyn till läget och benfynden kan graven troligen dateras till äldre järnålder. Härden påträffades ca 15 m norr om stensättningen vid maskinavbaning.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-08-11 — 1980-08-19

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Publicerad: 2014-09-22
Senast uppdaterad: 2020-01-24