Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Undersökningar längs väg E4

SND-ID: SND 2384

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

Inom fastigheten Gammelsta 4:3, vid Norrtorp, har en husgrund och en källargrop undersökts. Enligt muntliga uppgifter skulle husgrunden utgöra resterna av en krog. I den nordöstra långsidan av husgrunden hittades en stenyxa inkilad mellan grundstenarna. I anslutning till den sydvästra långsidan låg ett spisröse. Relativt mycket tegel av olika slag påträffades intill husgrunden. Vid grävningen påträffades i alla skikt spridda fynd av järn, glas, porslin och ben. Källargropen låg ca 30 m nordväst om husgrunden. Inga fynd gjordes. Två provschakt drogs även. I det nordligaste hittades en knapp av mässing. I anslutning till schaktet grävdes ett mindre plockstensröse bort.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Den arkeologiska undersökningen genomfördes på gr

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Kila socken

Geografisk beskrivning: Norrtorp, Gammelsta 4:3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

historisk tid

Publikationer

Wigren, S. Undersökningar längs väg E4. Etappen Gammelsta-Jönåker-Nyköping. Unpublished archival report. Riksantikvarieämbetet, UV Mitt.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Särskild undersökning

Dataset
Undersökningar längs väg E4. Etappen Gammelsta-Jönåker-Nyköping.

Beskrivning

ZIP-filen innehåller en shapefil med data och metadata från den arkeologiska undersökningen samt ett digitaliserat och georefererat utdrag från Gula kartan (© Lantmäteriet i2014/00696) i geoTIFF-format, vilket visar undersökningsområdet.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). Undersökningar längs väg E4. Etappen Gammelsta-Jönåker-Nyköping. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002177

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Nyckelord

historisk tid

Insamlingsmetod

Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-05–1984-08
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Husgrund

Organisationens dnr för undersökningen

3643/83

ProjektID

p484001

484001

RAÄ-nr

Kila 100

Publicerad: 2014-09-09
Senast uppdaterad: 2020-01-24