Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologisk utredning, Södermanland, Trosa-Vagnhärads socken, Risevid 1:3, Fänsåker 1:4

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, genomförde under våren och hösten 1990 en arkeologisk utredning inom fastigheterna Risevid 1:3 och Fänsåker 1:4 i Trosa-Vagnhärads socken, Södermanland. Utredning innefattade fosfatkartering, kartstudier, specialinventering och provundersökning. Inom detaljplaneområdet fanns inga fornlämningar registrerade.

Fosfatkarteringen visade mycket förhöjda halter över hela undersökningsområdet inom Risevid 1:3. Vid specialinventeringen kunde inga fornlämningar eller fynd konstateras, men vid provundersökning framkom ett omrört lager med fynd av förhistorisk keramik, obrända ben och järnfragment. Ytterligare ett liknande lager framkom, med endast recenta fynd. Inom Fänsåker 1:4 framkom spridda förhöjda fosfatvärden och samt vid inventering och provundersökning skärvsten, kolkoncentrationer, förhistorisk keramik samt eventuellt ett fragment av ett stenredskap. UV Mitt rekommenderade en förundersökning inom båda fastigheterna inför framtida exploatering.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde

... Visa mer..

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare

SND-ID: SND 2385

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, genomförde under våren och hösten 1990 en arkeologisk utredning inom fastigheterna Risevid 1:3 och Fänsåker 1:4 i Trosa-Vagnhärads socken, Södermanland. Utredning innefattade fosfatkartering, kartstudier, specialinventering och provundersökning. Inom detaljplaneområdet fanns inga fornlämningar registrerade.

Fosfatkarteringen visade mycket förhöjda halter över hela undersökningsområdet inom Risevid 1:3. Vid specialinventeringen kunde inga fornlämningar eller fynd konstateras, men vid provundersökning framkom ett omrört lager med fynd av förhistorisk keramik, obrända ben och järnfragment. Ytterligare ett liknande lager framkom, med endast recenta fynd. Inom Fänsåker 1:4 framkom spridda förhöjda fosfatvärden och samt vid inventering och provundersökning skärvsten, kolkoncentrationer, förhistorisk keramik samt eventuellt ett fragment av ett stenredskap. UV Mitt rekommenderade en förundersökning inom båda fastigheterna inför framtida exploatering.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Trosa kommun, Trosa-Vagnhärad socken

Geografisk beskrivning: Risevid 1:4 och Fänsåker 1:4

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Arkeologisk utredning, Södermanland, Trosa-Vagnhärads socken, Risevid 1:3, Fänsåker 1:4

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). <em>Arkeologisk utredning, Södermanland, Trosa-Vagnhärads socken, Risevid 1:3, Fänsåker 1:4</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002182">https://doi.org/10.5878/002182</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

220-2548/89

Organisationens dnr för undersökningen

1769/89

ProjektID

p490001

490001

RAÄ-nr

Trosa-Vagnhärad 274:1

Trosa-Vagnhärad 274:2

Trosa-Vagnhärad 272:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt en georefererad schaktplan och utdrag från fastighetskartan (© Lantmäteriet i2014/00696, båda i i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-05 — 1990-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Publicerad: 2014-09-10
Senast uppdaterad: 2020-01-24