Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologisk utredning, Södermanland, Trosa-Vagnhärads socken, Risevid 1:3, Fänsåker 1:4

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, genomförde under våren och hösten 1990 en arkeologisk utredning inom fastigheterna Risevid 1:3 och Fänsåker 1:4 i Trosa-Vagnhärads socken, Södermanland. Utredning innefattade fosfatkartering, kartstudier, specialinventering och provundersökning. Inom detaljplaneområdet fanns inga fornlämningar registrerade.

Fosfatkarteringen visade mycket förhöjda halter över hela undersökningsområdet inom Risevid 1:3. Vid specialinventeringen kunde inga fornlämningar eller fynd konstateras, men vid provundersökning framkom ett omrört lager med fynd av förhistorisk keramik, obrända ben och järnfragment. Ytterligare ett liknande lager framkom, med endast recenta fynd. Inom Fänsåker 1:4 framkom spridda förhöjda fosfatvärden och samt vid inventering och provundersökning skärvsten, kolkoncentrationer, förhistorisk keramik samt eventuellt ett fragment av ett stenredskap. UV Mitt rekommenderade en förundersökning inom båda fastigheterna inför framtida exploatering.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare:

SND-ID: SND 2385

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, genomförde under våren och hösten 1990 en arkeologisk utredning inom fastigheterna Risevid 1:3 och Fänsåker 1:4 i Trosa-Vagnhärads socken, Södermanland. Utredning innefattade fosfatkartering, kartstudier, specialinventering och provundersökning. Inom detaljplaneområdet fanns inga fornlämningar registrerade.

Fosfatkarteringen visade mycket förhöjda halter över hela undersökningsområdet inom Risevid 1:3. Vid specialinventeringen kunde inga fornlämningar eller fynd konstateras, men vid provundersökning framkom ett omrört lager med fynd av förhistorisk keramik, obrända ben och järnfragment. Ytterligare ett liknande lager framkom, med endast recenta fynd. Inom Fänsåker 1:4 framkom spridda förhöjda fosfatvärden och samt vid inventering och provundersökning skärvsten, kolkoncentrationer, förhistorisk keramik samt eventuellt ett fragment av ett stenredskap. UV Mitt rekommenderade en förundersökning inom båda fastigheterna inför framtida exploatering.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Trosa kommun, Trosa-Vagnhärad socken

Geografisk beskrivning: Risevid 1:4 och Fänsåker 1:4

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning

Version 1.0:

2014-09-10 doi:10.5878/002182

Ladda ner data:

Arkeologisk utredning, Södermanland, Trosa-Vagnhärads socken, Risevid 1:3, Fänsåker 1:4

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). Arkeologisk utredning, Södermanland, Trosa-Vagnhärads socken, Risevid 1:3, Fänsåker 1:4. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002182

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

220-2548/89

Organisationens dnr för undersökningen:

1769/89

ProjektID:

p490001

ProjektID:

490001

RAÄ-nr:

Trosa-Vagnhärad 274:2

RAÄ-nr:

Trosa-Vagnhärad 274:1

RAÄ-nr:

Trosa-Vagnhärad 272:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt en georefererad schaktplan och utdrag från fastighetskartan (© Lantmäteriet i2014/00696, båda i i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-05 — 1990-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Publicerad: 2014-09-10
Senast uppdaterad: 2020-01-24