Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologisk utredning/förundersökning, Södermanland, Trosa-Vagnhärad socken, Fänsåker 1:25 m fl

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

Under maj 1990 genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en utredning för att fastställa förekomsten av fornlämningar inom fastigheten Fänsåker 1:25, vilket resulterade i en förundersökning av fornlämning 121:1, registrerad som en osäker stensättning. Specialinventeringen inom utredningen resulterade i att det inom utredningsområdet påträffades ett flertal odlingsrösen och två förhöjningar. Ett flertal schakt och provgropar upptogs för att undersöka förhöjningarna. I schakten påträffades varken fynd eller anläggningar som kunde tyda på förhistoriska aktiviteter. I ett schakt påträffades en tät men ojämn stenpackning som hade karaktären av röjningssten. De bägge förhöjningarna visade sig vara naturliga. Fornlämningen RAÄ 121:1 rensades delvis och provgrävdes, varpå fynd av bl a skärvsten och en knacksten föranledde en undersökning. Vid förundersökningen konstaterades RAÄ 121:1 vara en skärvstenshög med ett anslutande kulturlager som sannolikt fortsätter utanför undersökningsområdet. Fynd i form av bl a knackstenar, keramik och slagg påträffades. Ur topografisk synpunkt avgränsas boplatsen till

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare:

SND-ID: SND 2386

Beskrivning:

Under maj 1990 genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en utredning för att fastställa förekomsten av fornlämningar inom fastigheten Fänsåker 1:25, vilket resulterade i en förundersökning av fornlämning 121:1, registrerad som en osäker stensättning. Specialinventeringen inom utredningen resulterade i att det inom utredningsområdet påträffades ett flertal odlingsrösen och två förhöjningar. Ett flertal schakt och provgropar upptogs för att undersöka förhöjningarna. I schakten påträffades varken fynd eller anläggningar som kunde tyda på förhistoriska aktiviteter. I ett schakt påträffades en tät men ojämn stenpackning som hade karaktären av röjningssten. De bägge förhöjningarna visade sig vara naturliga. Fornlämningen RAÄ 121:1 rensades delvis och provgrävdes, varpå fynd av bl a skärvsten och en knacksten föranledde en undersökning. Vid förundersökningen konstaterades RAÄ 121:1 vara en skärvstenshög med ett anslutande kulturlager som sannolikt fortsätter utanför undersökningsområdet. Fynd i form av bl a knackstenar, keramik och slagg påträffades. Ur topografisk synpunkt avgränsas boplatsen till

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Nyköping kommun, Trosa-Vagnhärad socken

Geografisk beskrivning: Fänsåker 1:25

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning, Förundersökning

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Franzén, B.-M. (1990). Arkeologisk utredning/förundersökning, Södermanland, Trosa-Vagnhärad socken, Fänsåker 1:25 m fl, Fornlämning 121:1. Archaeological report 1990. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-09-11 doi:10.5878/002188

Ladda ner data:

Arkeologisk utredning/förundersökning, Södermanland, Trosa-Vagnhärad socken, Fänsåker 1:25 m fl

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). <em>Arkeologisk utredning/förundersökning, Södermanland, Trosa-Vagnhärad socken, Fänsåker 1:25 m fl</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002188">https://doi.org/10.5878/002188</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

220-6189-90

Organisationens dnr för undersökningen:

3759/90

ProjektID:

490002

ProjektID:

p490002

RAÄ-nr:

Trosa-Vagnhärad 121:1

RAÄ-nr:

Trosa-Vagnhärad 121:3

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt georefererade schaktplaner och kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i geoTIFF-format .

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-05-28 — 1990-05-29

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-09-24 — 1990-09-28

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-01-01

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Publicerad: 2014-09-11
Senast uppdaterad: 2020-01-24