Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologisk utredning/förundersökning, Södermanland, Trosa-Vagnhärad socken, Fänsåker 1:25 m fl

SND-ID: SND 2386

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

Under maj 1990 genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en utredning för att fastställa förekomsten av fornlämningar inom fastigheten Fänsåker 1:25, vilket resulterade i en förundersökning av fornlämning 121:1, registrerad som en osäker stensättning. Specialinventeringen inom utredningen resulterade i att det inom utredningsområdet påträffades ett flertal odlingsrösen och två förhöjningar. Ett flertal schakt och provgropar upptogs för att undersöka förhöjningarna. I schakten påträffades varken fynd eller anläggningar som kunde tyda på förhistoriska aktiviteter. I ett schakt påträffades en tät men ojämn stenpackning som hade karaktären av röjningssten. De bägge förhöjningarna visade sig vara naturliga. Fornlämningen RAÄ 121:1 rensades delvis och provgrävdes, varpå fynd av bl a skärvsten och en knacksten föranledde en undersökning. Vid förundersökningen konstaterades RAÄ 121:1 vara en skärvstenshög med ett anslutande kulturlager som sannolikt fortsätter utanför undersökningsområdet. Fynd i form av bl a knackstenar, keramik och slagg påträffades. Ur topografisk synpunkt avgränsas boplatsen till

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Trosa-Vagnhärad socken

Geografisk beskrivning: Fänsåker 1:25

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Franzén, B.-M. (1990). Arkeologisk utredning/förundersökning, Södermanland, Trosa-Vagnhärad socken, Fänsåker 1:25 m fl, Fornlämning 121:1. Archaeological report 1990. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning, Förundersökning

Dataset
Arkeologisk utredning/förundersökning, Södermanland, Trosa-Vagnhärad socken, Fänsåker 1:25 m fl

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt georefererade schaktplaner och kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i geoTIFF-format .

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). Arkeologisk utredning/förundersökning, Södermanland, Trosa-Vagnhärad socken, Fänsåker 1:25 m fl. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002188

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-05-28–1990-05-29
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-09-24–1990-09-28
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-01-01
 • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Skärvstenshög , Stensättning

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

220-6189-90

Organisationens dnr för undersökningen

3759/90

ProjektID

490002

p490002

RAÄ-nr

Trosa-Vagnhärad 121:1

Trosa-Vagnhärad 121:3

Publicerad: 2014-09-11
Senast uppdaterad: 2020-01-24