Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologisk utredning, Södermanland, Trosa-Vagnhärad socken, Fagerhult 2:10

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

I september 1990 utförde Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, en utredning bestående av specialinventering och provundersökning inom fastigheten Fagerhult 2:10, Trosa-Vagnhärad socken. Inom området fanns endast en registrerad fornlämning som utgjordes av en osäker stensättning. Utredningen ledde sammanfattningsvis till att fornlämningen kunde konstateras vara en grav. Sydväst om denna registrerades en stenpackning som eventuellt också kunde vara en grav. En sentida bebyggelselämning registrerades, och intill denna ytterligare en stenpackning som kunde utgöras av en grav. På en avsatsplatå i södra delen av området påträffades förhistorisk keramik, vilket kan tyda på boplatsaktivitet.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Utredningen föranleddes av detaljplane

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare:

SND-ID: SND 2387

Beskrivning:

I september 1990 utförde Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, en utredning bestående av specialinventering och provundersökning inom fastigheten Fagerhult 2:10, Trosa-Vagnhärad socken. Inom området fanns endast en registrerad fornlämning som utgjordes av en osäker stensättning. Utredningen ledde sammanfattningsvis till att fornlämningen kunde konstateras vara en grav. Sydväst om denna registrerades en stenpackning som eventuellt också kunde vara en grav. En sentida bebyggelselämning registrerades, och intill denna ytterligare en stenpackning som kunde utgöras av en grav. På en avsatsplatå i södra delen av området påträffades förhistorisk keramik, vilket kan tyda på boplatsaktivitet.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Utredningen föranleddes av detaljplane

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Trosa kommun, Trosa-Vagnhärad socken

Geografisk beskrivning: Fagerhult 2:10

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Franzén, B-M., 1990. Arkeologisk utredning, Södermanland, Trosa-Vagnhärads socken, Fagerhult 2:10. Archaeological report. Stockholm: RAÄ UV.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-09-11 doi:10.5878/002187

Ladda ner data:

Arkeologisk utredning, Södermanland, Trosa-Vagnhärad socken, Fagerhult 2:10

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). <em>Arkeologisk utredning, Södermanland, Trosa-Vagnhärad socken, Fagerhult 2:10</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002187">https://doi.org/10.5878/002187</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

220-5001-90

ProjektID:

p490004

ProjektID:

490004

RAÄ-nr:

Trosa-Vagnhärad 294:2

RAÄ-nr:

Trosa-Vagnhärad 294:1

RAÄ-nr:

Trosa-Vagnhärad 273:1

RAÄ-nr:

Trosa-Vagnhärad 294:4

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller en shape-fil med data och metadata från den arkeologiska utredningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-09-17 — 1990-09-20

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Publicerad: 2014-09-11
Senast uppdaterad: 2020-01-24