Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologisk utredning, Södermanland, Trosa-Vagnhärad socken, Fagerhult 2:10

SND-ID: SND 2387

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

I september 1990 utförde Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, en utredning bestående av specialinventering och provundersökning inom fastigheten Fagerhult 2:10, Trosa-Vagnhärad socken. Inom området fanns endast en registrerad fornlämning som utgjordes av en osäker stensättning. Utredningen ledde sammanfattningsvis till att fornlämningen kunde konstateras vara en grav. Sydväst om denna registrerades en stenpackning som eventuellt också kunde vara en grav. En sentida bebyggelselämning registrerades, och intill denna ytterligare en stenpackning som kunde utgöras av en grav. På en avsatsplatå i södra delen av området påträffades förhistorisk keramik, vilket kan tyda på boplatsaktivitet.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Utredningen föranleddes av detaljplane

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Trosa kommun, Trosa-Vagnhärad socken

Geografisk beskrivning: Fagerhult 2:10

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

fynd

Publikationer

Franzén, B-M., 1990. Arkeologisk utredning, Södermanland, Trosa-Vagnhärads socken, Fagerhult 2:10. Archaeological report. Stockholm: RAÄ UV.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Dataset
Arkeologisk utredning, Södermanland, Trosa-Vagnhärad socken, Fagerhult 2:10

Beskrivning

ZIP-filen innehåller en shape-fil med data och metadata från den arkeologiska utredningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). Arkeologisk utredning, Södermanland, Trosa-Vagnhärad socken, Fagerhult 2:10. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002187

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-09-17–1990-09-20
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Grav - uppgift om typ saknas , Stensättning

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

220-5001-90

ProjektID

p490004

490004

RAÄ-nr

Trosa-Vagnhärad 294:1

Trosa-Vagnhärad 273:1

Trosa-Vagnhärad 294:2

Trosa-Vagnhärad 294:4

Publicerad: 2014-09-11
Senast uppdaterad: 2020-01-24