Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: RAÄ 294 - en stensättning och en osäker stensättning

SND-ID: SND 2388

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

I oktober 1991 utförde Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, en förundersökning av RAÄ 294, Trosa-Vagnhärad socken. Den säkra stensättningen visade sig vara en rundad, närmast röselik anläggning med preliminär datering till yngre bronsålder - äldre järnålder. Inga förhistoriska lämningar utöver den kända stensättningen påträffades. Den osäkra stensättningen var inte av förhistorisk karaktär och bedöms ej som en fornlämning. Troligen ska denna stensamling sättas i samband med de sentida bebyggelselämningarna öster om stensamlingen, vilka dock inte kunnat återfinnas på äldre kartor.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med förundersökningen var dels att fastställa den säkra stensättningens storlek och karaktär, dels att kla

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Trosa kommun, Trosa-Vagnhärad socken

Geografisk beskrivning: Fagerhult 2:10

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

fynd

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Dataset
RAÄ 294 - en stensättning och en osäker stensättning

Beskrivning

ZIP-filen innehåller tre shapefiler samt kartor och planer i form av geoTIFF-filer med information om schakt och anläggningar från den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). RAÄ 294 - en stensättning och en osäker stensättning. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002198

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-10-01–1991-10-03
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-10-01–1991-01-03

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
 • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

220-5001-90

Organisationens dnr för undersökningen

4274/91

ProjektID

491001

p491001

RAÄ-nr

Trosa-Vagnhärad 294:1

Publicerad: 2014-09-23
Senast uppdaterad: 2020-01-24