Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: RAÄ 294 - en stensättning och en osäker stensättning

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

I oktober 1991 utförde Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, en förundersökning av RAÄ 294, Trosa-Vagnhärad socken. Den säkra stensättningen visade sig vara en rundad, närmast röselik anläggning med preliminär datering till yngre bronsålder - äldre järnålder. Inga förhistoriska lämningar utöver den kända stensättningen påträffades. Den osäkra stensättningen var inte av förhistorisk karaktär och bedöms ej som en fornlämning. Troligen ska denna stensamling sättas i samband med de sentida bebyggelselämningarna öster om stensamlingen, vilka dock inte kunnat återfinnas på äldre kartor.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med förundersökningen var dels att fastställa den säkra stensättningens storlek och karaktär, dels att kla

... Visa mer..

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare

SND-ID: SND 2388

Beskrivning

I oktober 1991 utförde Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, en förundersökning av RAÄ 294, Trosa-Vagnhärad socken. Den säkra stensättningen visade sig vara en rundad, närmast röselik anläggning med preliminär datering till yngre bronsålder - äldre järnålder. Inga förhistoriska lämningar utöver den kända stensättningen påträffades. Den osäkra stensättningen var inte av förhistorisk karaktär och bedöms ej som en fornlämning. Troligen ska denna stensamling sättas i samband med de sentida bebyggelselämningarna öster om stensamlingen, vilka dock inte kunnat återfinnas på äldre kartor.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med förundersökningen var dels att fastställa den säkra stensättningens storlek och karaktär, dels att kla

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Trosa kommun, Trosa-Vagnhärad socken

Geografisk beskrivning: Fagerhult 2:10

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

RAÄ 294 - en stensättning och en osäker stensättning

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2014). <em>RAÄ 294 - en stensättning och en osäker stensättning</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002198">https://doi.org/10.5878/002198</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

220-5001-90

Organisationens dnr för undersökningen

4274/91

ProjektID

491001

p491001

RAÄ-nr

Trosa-Vagnhärad 294:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

ZIP-filen innehåller tre shapefiler samt kartor och planer i form av geoTIFF-filer med information om schakt och anläggningar från den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-10-01 — 1991-10-03

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-10-01 — 1991-01-03

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Publicerad: 2014-09-23
Senast uppdaterad: 2020-01-24