Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: En skärvstenshög i Fänsåker

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

Under försommaren 1991 utförde Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar, UV Mitt, en särskild arkeologisk undersökning av en skärvstenshög, RAÄ 121:1, med en intilliggande boplatsyta. Den undersökta lokalen ligger ca 1 km nordväst om Vagnhärad samhälle inom Fänsåker 1:25 i Trosa-Vagnhärads socken i Södermanland. Undersökningen var föranledd av planerna att uppföra en förskola på platsen. Uppdragsgivare var kommunen.

Fornlämningen var registrerad som en osäker stensättning. Vid en arkeologisk förundersökning 1990 konstaterades att fornlämningen utgjordes av en skärvstenshög med en anslutande boplatslager.

Vid undersökningen undersöktes skärvstenshögen. Den västra och södra delen av högen var delvis skadad av en nedgrävd vattenledning. Dessutom påträffades och undersöktes totalt 16 anläggningar (härdar, stolphål och kulturlagerrester). Inga anläggningar kunde tolkas i ett kontextuellt sammanhang.

Fyndmaterialet koncentrerade sig främst till skärvstenshögen och utgjordes av keramik, knackstenar, bränd lera, brända och obrända ben, flintavslag och ett fragment av en grön

... Visa mer..

Ämnesområde

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare

SND-ID: SND 2389

Beskrivning

Under försommaren 1991 utförde Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar, UV Mitt, en särskild arkeologisk undersökning av en skärvstenshög, RAÄ 121:1, med en intilliggande boplatsyta. Den undersökta lokalen ligger ca 1 km nordväst om Vagnhärad samhälle inom Fänsåker 1:25 i Trosa-Vagnhärads socken i Södermanland. Undersökningen var föranledd av planerna att uppföra en förskola på platsen. Uppdragsgivare var kommunen.

Fornlämningen var registrerad som en osäker stensättning. Vid en arkeologisk förundersökning 1990 konstaterades att fornlämningen utgjordes av en skärvstenshög med en anslutande boplatslager.

Vid undersökningen undersöktes skärvstenshögen. Den västra och södra delen av högen var delvis skadad av en nedgrävd vattenledning. Dessutom påträffades och undersöktes totalt 16 anläggningar (härdar, stolphål och kulturlagerrester). Inga anläggningar kunde tolkas i ett kontextuellt sammanhang.

Fyndmaterialet koncentrerade sig främst till skärvstenshögen och utgjordes av keramik, knackstenar, bränd lera, brända och obrända ben, flintavslag och ett fragment av en grön

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder — Äldre järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Trosa-Vagnhärad socken

Geografisk beskrivning: Fänsåker 1:25

Ämnesområde

Arkeologisk undersökningstyp

Särskild undersökning

Version 1.0

Ladda ner data

En skärvstenshög i fänsåker

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2020). <em>En skärvstenshög i fänsåker</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/nvpw-9v04">https://doi.org/10.5878/nvpw-9v04</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

220-6189-90

Organisationens dnr för undersökningen

2459/91

ProjektID

400001

p400001

RAÄ-nr

Trosa-Vagnhärad 121:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer samt en MS Access-databas med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-06 — 1991-07

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen skedde genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, provgrävning och inmätning av arkeologiska objekt med GPS. Data bearbetades därefter i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014 — 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet

Insamlingsmetod

Datainsamlingen skedde genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, provgrävning och inmätning av arkeologiska objekt med GPS. Data bearbetades därefter i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder — Äldre järnålder

Publicerad: 2020-01-28