Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: En skärvstenshög i Fänsåker

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

Under försommaren 1991 utförde Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar, UV Mitt, en särskild arkeologisk undersökning av en skärvstenshög, RAÄ 121:1, med en intilliggande boplatsyta. Den undersökta lokalen ligger ca 1 km nordväst om Vagnhärad samhälle inom Fänsåker 1:25 i Trosa-Vagnhärads socken i Södermanland. Undersökningen var föranledd av planerna att uppföra en förskola på platsen. Uppdragsgivare var kommunen.

Fornlämningen var registrerad som en osäker stensättning. Vid en arkeologisk förundersökning 1990 konstaterades att fornlämningen utgjordes av en skärvstenshög med en anslutande boplatslager.

Vid undersökningen undersöktes skärvstenshögen. Den västra och södra delen av högen var delvis skadad av en nedgrävd vattenledning. Dessutom påträffades och undersöktes totalt 16 anläggningar (härdar, stolphål och kulturlagerrester). Inga anläggningar kunde tolkas i ett kontextuellt sammanhang.

Fyndmaterialet koncentrerade sig främst till skärvstenshögen och utgjordes av keramik, knackstenar, bränd lera, brända och obrända ben, flintavslag och ett fragment av en grön

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare:

SND-ID: SND 2389

Beskrivning:

Under försommaren 1991 utförde Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar, UV Mitt, en särskild arkeologisk undersökning av en skärvstenshög, RAÄ 121:1, med en intilliggande boplatsyta. Den undersökta lokalen ligger ca 1 km nordväst om Vagnhärad samhälle inom Fänsåker 1:25 i Trosa-Vagnhärads socken i Södermanland. Undersökningen var föranledd av planerna att uppföra en förskola på platsen. Uppdragsgivare var kommunen.

Fornlämningen var registrerad som en osäker stensättning. Vid en arkeologisk förundersökning 1990 konstaterades att fornlämningen utgjordes av en skärvstenshög med en anslutande boplatslager.

Vid undersökningen undersöktes skärvstenshögen. Den västra och södra delen av högen var delvis skadad av en nedgrävd vattenledning. Dessutom påträffades och undersöktes totalt 16 anläggningar (härdar, stolphål och kulturlagerrester). Inga anläggningar kunde tolkas i ett kontextuellt sammanhang.

Fyndmaterialet koncentrerade sig främst till skärvstenshögen och utgjordes av keramik, knackstenar, bränd lera, brända och obrända ben, flintavslag och ett fragment av en grön

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder — Äldre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Trosa-Vagnhärad socken

Geografisk beskrivning: Fänsåker 1:25

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Särskild undersökning

Version 1.0:

Ladda ner data:

En skärvstenshög i fänsåker

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2020). <em>En skärvstenshög i fänsåker</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/nvpw-9v04">https://doi.org/10.5878/nvpw-9v04</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

220-6189-90

Organisationens dnr för undersökningen:

2459/91

ProjektID:

400001

ProjektID:

p400001

RAÄ-nr:

Trosa-Vagnhärad 121:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer samt en MS Access-databas med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-06 — 1991-07

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen skedde genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, provgrävning och inmätning av arkeologiska objekt med GPS. Data bearbetades därefter i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014 — 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet

Insamlingsmetod:

Datainsamlingen skedde genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, provgrävning och inmätning av arkeologiska objekt med GPS. Data bearbetades därefter i Intrasis. Dessa data har sedan harmoniserats i ArcMap 10 vid sammanställning av data för projektet "ArkeoGIS Ostlänken".

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder — Äldre järnålder

Publicerad: 2020-01-28