Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Böksjö - Gammelsta, väg E4

SND-ID: SND 2390

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

Utredningsgruppen vid Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, genomförde i maj och september/oktober 1992 den andra etappen av en arkeologisk utredning inför den planerade omdragningen av E4:an genom Kolmården. Etapp 2 delades upp i två delsträckor och innefattade sökschaktsgrävning samt selektiv fosfatkartering. 18 objekt, vars fornlämningsstatus ej kunde fastställas under etapp 1, utreddes. Objekten bestod av tolv boplatslägen, en vägbank, en kvarnlämning och en kolbotten med tillhörande kolarkojor. Dessutom beskrevs ett vägmärke, Kila 171. Endast på ett av boplatslägena kunde en förhistorisk boplats konstateras. Boplatsen daterades till stenålder genom fynd av en grönstensyxa. Vid en av boplatslägena framkom ett osäkert odlingsröse. De undre lagren i vägbanken daterades till 1400-tal. Undersökningen av odlingsspåren och de småindustriella lämningarna gav inga daterade fynd eller konstruktioner. 14C-dateringar visade att de mest innehöll lämningar yngre än 1700-tal.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Historisk tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Norrköping kommun, Kila socken, Krokek socken

Geografisk beskrivning: Mellan Böksjö, Krokek socken, Östergötland och Gammelsta, Kila socken, Södermanland.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Landskap

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Jakobsson, M. (1993). Böksjö-Gammelsta, väg E4, Krokek socken, Östergötland, Kila socken, Södermanland : arkeologisk utredning, etapp 2. Rapport 1993:19. Stockholm: Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Dataset
Böksjö - Gammelsta, väg E4

Beskrivning

ZIP-filen innehåller två shape-filer samt 14 planer i geoTIFF-format med information om undersökningsområden och schakt.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). Böksjö - Gammelsta, väg E4. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002201

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Historisk tid

Insamlingsmetod

Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer i ArcGIS 10.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer i ArcGIS 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-05-04–1992-05-18
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer i ArcGIS 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-09-28–1992-10-20
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Arkeologisk lämningstyp

Boplatsläge , Kolbotten , Kvarnlämning , Vägbank

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

220-15559/91

220-10813-91, 220-15559/91

Organisationens dnr för undersökningen

92/092

ProjektID

p492001

492001

RAÄ-nr

Kila 168:1

Kila 166:1

Krokek 85:1

Kila 164:1

Publicerad: 2014-09-25
Senast uppdaterad: 2020-01-24