Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Böksjö - Gammelsta, väg E4

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning:

Utredningsgruppen vid Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, genomförde i maj och september/oktober 1992 den andra etappen av en arkeologisk utredning inför den planerade omdragningen av E4:an genom Kolmården. Etapp 2 delades upp i två delsträckor och innefattade sökschaktsgrävning samt selektiv fosfatkartering. 18 objekt, vars fornlämningsstatus ej kunde fastställas under etapp 1, utreddes. Objekten bestod av tolv boplatslägen, en vägbank, en kvarnlämning och en kolbotten med tillhörande kolarkojor. Dessutom beskrevs ett vägmärke, Kila 171. Endast på ett av boplatslägena kunde en förhistorisk boplats konstateras. Boplatsen daterades till stenålder genom fynd av en grönstensyxa. Vid en av boplatslägena framkom ett osäkert odlingsröse. De undre lagren i vägbanken daterades till 1400-tal. Undersökningen av odlingsspåren och de småindustriella lämningarna gav inga daterade fynd eller konstruktioner. 14C-dateringar visade att de mest innehöll lämningar yngre än 1700-tal.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Identifierare:

SND-ID: SND 2390

Beskrivning:

Utredningsgruppen vid Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, genomförde i maj och september/oktober 1992 den andra etappen av en arkeologisk utredning inför den planerade omdragningen av E4:an genom Kolmården. Etapp 2 delades upp i två delsträckor och innefattade sökschaktsgrävning samt selektiv fosfatkartering. 18 objekt, vars fornlämningsstatus ej kunde fastställas under etapp 1, utreddes. Objekten bestod av tolv boplatslägen, en vägbank, en kvarnlämning och en kolbotten med tillhörande kolarkojor. Dessutom beskrevs ett vägmärke, Kila 171. Endast på ett av boplatslägena kunde en förhistorisk boplats konstateras. Boplatsen daterades till stenålder genom fynd av en grönstensyxa. Vid en av boplatslägena framkom ett osäkert odlingsröse. De undre lagren i vägbanken daterades till 1400-tal. Undersökningen av odlingsspåren och de småindustriella lämningarna gav inga daterade fynd eller konstruktioner. 14C-dateringar visade att de mest innehöll lämningar yngre än 1700-tal.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Nyköping kommun, Norrköping kommun, Kila socken, Krokek socken

Geografisk beskrivning: Mellan Böksjö, Krokek socken, Östergötland och Gammelsta, Kila socken, Södermanland.

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Landskap

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Jakobsson, M. (1993). Böksjö-Gammelsta, väg E4, Krokek socken, Östergötland, Kila socken, Södermanland : arkeologisk utredning, etapp 2. Rapport 1993:19. Stockholm: Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-09-24 doi:10.5878/002201

Ladda ner data:

Böksjö - Gammelsta, väg E4

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). Böksjö - Gammelsta, väg E4. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002201

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

220-15559/91

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

220-10813-91, 220-15559/91

Organisationens dnr för undersökningen:

92/092

ProjektID:

p492001

ProjektID:

492001

RAÄ-nr:

Kila 164:1

RAÄ-nr:

Kila 166:1

RAÄ-nr:

Krokek 85:1

RAÄ-nr:

Kila 168:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller två shape-filer samt 14 planer i geoTIFF-format med information om undersökningsområden och schakt.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer i ArcGIS 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-05-04 — 1992-05-18

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer i ArcGIS 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-09-28 — 1992-10-20

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod:

Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer i ArcGIS 10.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Historisk tid

Publicerad: 2014-09-25
Senast uppdaterad: 2020-01-24