Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Korsbäcken - Gammelsta, väg E4

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, genomförde under försommaren 1992 en första etapp av en utredning inför den planerade omdragningen av E4:an, mellan länsgränsen mot Östergötland - Gammelsta. Inom utredningsområdet fanns före utredningen inga kända fornlämningar. Under utredningen påträffades ett hålvägssystem samt sex möjliga boplatslägen. Även en torplämning, ett odlingsröse, en osäker linrötningsgrop samt två kolbottnar påträffades; ingen av dessa lämningar är dock att betrakta som fast fornlämning.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Den arkeologiska utredningens övergripande mål är att fastställa förekomsten av fast fornlämning inom utredningsområdet. Utredningens första etapp syftade därför till att redovisa fastställda fornlämningar samt i

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Identifierare:

SND-ID: SND 2391

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, genomförde under försommaren 1992 en första etapp av en utredning inför den planerade omdragningen av E4:an, mellan länsgränsen mot Östergötland - Gammelsta. Inom utredningsområdet fanns före utredningen inga kända fornlämningar. Under utredningen påträffades ett hålvägssystem samt sex möjliga boplatslägen. Även en torplämning, ett odlingsröse, en osäker linrötningsgrop samt två kolbottnar påträffades; ingen av dessa lämningar är dock att betrakta som fast fornlämning.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Den arkeologiska utredningens övergripande mål är att fastställa förekomsten av fast fornlämning inom utredningsområdet. Utredningens första etapp syftade därför till att redovisa fastställda fornlämningar samt i

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Nyköping kommun, Kila socken

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning

Version 1.0:

2014-09-25 doi:10.5878/002202

Ladda ner data:

Korsbäcken - Gammelsta, väg E4

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). Korsbäcken - Gammelsta, väg E4. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002202

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

220-5966-92

Organisationens dnr för undersökningen:

4752/92

ProjektID:

p492002

ProjektID:

492002

RAÄ-nr:

Kila 175:2

RAÄ-nr:

Kila 175:1

RAÄ-nr:

Kila 177:1

RAÄ-nr:

Kila 170:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer samt två georefererade topografiska kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Publicerad: 2014-09-25
Senast uppdaterad: 2020-01-24