Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Böksjö-Korsbäcken

SND-ID: SND 2392

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

Utredningsgruppen vid Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, genomförde i februari-mars 1992 en första etapp av en utredning inför den planerade omdragningen av E4:an mellan Böksjö i Östergötland och Korsbäcken i Södermanland. Inom området fanns ingen känd fornlämning sedan tidigare. Under utredningen påträffades åtta boplatslägen, en kvarnlämning, och en kolbotten med två kolarkojor. Den planerade vägdragningen sammanföll med en äldre väg, med sannolikt medeltida anor, som klassats som kulturmiljö av riksintresse. Till vägmiljön hör två vägbankar. I anslutning till vägmiljön har också ett hålvägssystem med en eller två broläggningar påträffats.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Denna första etapp av en arkeologisk utredning syft

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Norrköping kommun, Kila socken, Krokek socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

fynd

Publikationer

Jakobsson, M. & Lindberg, C. (1992). Böksjö-Korsbäcken, väg E4, Böksjö, Krokek socken, Östergötland - Korsbäcken, Kila socken, Sörmland : arkeologisk utredning, etapp 1. Report 1992:3. Stockholm: Riksantikvarieämnbetet, UV Stockholm.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Dataset
Böksjö-Korsbäcken

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information från den arkeologiska utredningen, samt ett georefererat utdrag ur topografiska kartan (© Lantmäteriet i2014/00696) i GeoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). Böksjö-Korsbäcken. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002205

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod

Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-02–1992-03
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Broanläggning , Hålväg , Kolarkoja , Kolbotten , Kvarnlämning , Torp , Vägbank

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

220-15559-91 (ÖG)

220-10813-91 (SML)

Organisationens dnr för undersökningen

15/92

ProjektID

p492003

492003

RAÄ-nr

Kila 168:1

Kila 166:1

Kila 167:1

Kila 169:1

Kila 165:1

Kila 164:1

Publicerad: 2014-09-29
Senast uppdaterad: 2020-01-24