Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Broby-Fagervik, etapp 1

SND-ID: SND 2393

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, genomförde under hösten 1992 en utredning, etapp 1, inför kommande dragning av en rikstelekabel mellan Norrköping och Flen, sträckan Broby-Fagervik. Utredningsområdet hade en längd av ca 32 km och en bredd av ca 25 m. Under utredningen påträffades fem boplatslägen, fyra vägbankar, en kolbotten, två osäkra husgrunder, en sentida torplämning och ett gruvhål. Dessutom noterades att kabeldragningen berörde redan kända objekt i form av en slaggvarp, en stenåldersboplats, en milstolpe samt en fyndplats för en stenyxa. Kabeldragningen tangerade inom en zon på 100 m på vardera sida om den tänkta dragningslinjen ytterligare ett tiotal kända objekt. Sammanfattningsvis kunde omdragningsförslag presenteras för alla objekt och fornlämningar utom två boplatslägen, där en utredning etapp 2 föreslogs, samt vid stenåldersboplatsen, där en förundersökning/antikvarisk kontroll rekommenderades.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Söde

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

slaggvarp

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Dataset
Broby-Fagervik, etapp 1

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information från den arkeologiska utredningen, samt ett georefererat utdrag ut Blå kartan (© Lantmäteriet i2014/00696) i GeoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). Broby-Fagervik, etapp 1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002207

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Nyckelord

slaggvarp

Insamlingsmetod

Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-09-09–1992-09-15
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

220-2649-92

Organisationens dnr för undersökningen

5627/92

ProjektID

p492004

492004

RAÄ-nr

Björkvik 227:1

Kila 59:1

Krokek 74:1

Krokek 48:1

Krokek 22:1

Björkvik 173:1

Björkvik 198:1

Krokek 23:1

Björkvik 163:1

Björkvik 171:1

Kila 151:1

Björkvik 187:1

Björkvik 175:1

Björkvik 98:1

Publicerad: 2014-09-30
Senast uppdaterad: 2020-01-24