Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Broby-Fagervik, etapp 1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, genomförde under hösten 1992 en utredning, etapp 1, inför kommande dragning av en rikstelekabel mellan Norrköping och Flen, sträckan Broby-Fagervik. Utredningsområdet hade en längd av ca 32 km och en bredd av ca 25 m. Under utredningen påträffades fem boplatslägen, fyra vägbankar, en kolbotten, två osäkra husgrunder, en sentida torplämning och ett gruvhål. Dessutom noterades att kabeldragningen berörde redan kända objekt i form av en slaggvarp, en stenåldersboplats, en milstolpe samt en fyndplats för en stenyxa. Kabeldragningen tangerade inom en zon på 100 m på vardera sida om den tänkta dragningslinjen ytterligare ett tiotal kända objekt. Sammanfattningsvis kunde omdragningsförslag presenteras för alla objekt och fornlämningar utom två boplatslägen, där en utredning etapp 2 föreslogs, samt vid stenåldersboplatsen, där en förundersökning/antikvarisk kontroll rekommenderades.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Söde

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Identifierare:

SND-ID: SND 2393

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, genomförde under hösten 1992 en utredning, etapp 1, inför kommande dragning av en rikstelekabel mellan Norrköping och Flen, sträckan Broby-Fagervik. Utredningsområdet hade en längd av ca 32 km och en bredd av ca 25 m. Under utredningen påträffades fem boplatslägen, fyra vägbankar, en kolbotten, två osäkra husgrunder, en sentida torplämning och ett gruvhål. Dessutom noterades att kabeldragningen berörde redan kända objekt i form av en slaggvarp, en stenåldersboplats, en milstolpe samt en fyndplats för en stenyxa. Kabeldragningen tangerade inom en zon på 100 m på vardera sida om den tänkta dragningslinjen ytterligare ett tiotal kända objekt. Sammanfattningsvis kunde omdragningsförslag presenteras för alla objekt och fornlämningar utom två boplatslägen, där en utredning etapp 2 föreslogs, samt vid stenåldersboplatsen, där en förundersökning/antikvarisk kontroll rekommenderades.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Söde

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning

Version 1.0:

2014-09-30 doi:10.5878/002207

Ladda ner data:

Broby-Fagervik, etapp 1

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV. Uppsala universitet (2014). Broby-Fagervik, etapp 1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002207

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

220-2649-92

Organisationens dnr för undersökningen:

5627/92

ProjektID:

492004

ProjektID:

p492004

RAÄ-nr:

Björkvik 171:1

RAÄ-nr:

Björkvik 187:1

RAÄ-nr:

Björkvik 175:1

RAÄ-nr:

Björkvik 98:1

RAÄ-nr:

Björkvik 227:1

RAÄ-nr:

Kila 59:1

RAÄ-nr:

Krokek 74:1

RAÄ-nr:

Krokek 48:1

RAÄ-nr:

Krokek 22:1

RAÄ-nr:

Björkvik 173:1

RAÄ-nr:

Björkvik 198:1

RAÄ-nr:

Krokek 23:1

RAÄ-nr:

Björkvik 163:1

RAÄ-nr:

Kila 151:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information från den arkeologiska utredningen, samt ett georefererat utdrag ut Blå kartan (© Lantmäteriet i2014/00696) i GeoTIFF-format.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-09-09 — 1992-09-15

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer.

Publicerad: 2014-09-30
Senast uppdaterad: 2020-01-24