Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Aktivitetsytor vid Gammelsta

Skapare/primärforskare:

Sörmlands museum, Arkeologi

Beskrivning:

Den arkeologiska enheten vid Sörmlands museum utförde under hösten 1995 en förundersökning samt en särskild undersökning av en senmesolitisk aktivitetsyta i Kila socken, Nyköpings kommun. Fornlämningen upptäcktes vid en utredning under sensommaren samma år. Vid förundersökningen påträffades också en stolpburen konstruktion från medeltid, härdar och en hålväg. Stolpkonstruktionen tolkades som en möjlig fäbod. Hålvägen ledde synbarligen fram till en friskvattenkälla, som upptäcktes på platsen. Endast recenta fynd påträffades dock invid källan. I övrigt bestod fyndmaterialet uteslutande av slagen sten.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med förundersökningen var att fastställa fornlämningens utbredning, karaktär och datering. Syftet var också att

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Sörmlands museum, Arkeologi

Skapare/primärforskare:

Sörmlands museum, Arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2394

Beskrivning:

Den arkeologiska enheten vid Sörmlands museum utförde under hösten 1995 en förundersökning samt en särskild undersökning av en senmesolitisk aktivitetsyta i Kila socken, Nyköpings kommun. Fornlämningen upptäcktes vid en utredning under sensommaren samma år. Vid förundersökningen påträffades också en stolpburen konstruktion från medeltid, härdar och en hålväg. Stolpkonstruktionen tolkades som en möjlig fäbod. Hålvägen ledde synbarligen fram till en friskvattenkälla, som upptäcktes på platsen. Endast recenta fynd påträffades dock invid källan. I övrigt bestod fyndmaterialet uteslutande av slagen sten.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med förundersökningen var att fastställa fornlämningens utbredning, karaktär och datering. Syftet var också att

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Nyköping kommun, Kila socken

Geografisk beskrivning: Gammelsta 4:3

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning, Särskild undersökning

Version 1.0:

2014-10-01 doi:10.5878/002210

Ladda ner data:

Aktivitetsytor vid Gammelsta

Citeringsförslag:

Sörmlands museum, Arkeologi. Sörmlands museum, Arkeologi (2014). Aktivitetsytor vid Gammelsta. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002210

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

220-6692-95

Organisationens dnr för undersökningen:

95189

Organisationens dnr för undersökningen:

95207

ProjektID:

495001

ProjektID:

p495001

RAÄ-nr:

Kila 179

RAÄ-nr:

Kila 173:1

Skapare/primärforskare:

Sörmlands museum, Arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av fem shape-filer med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt annan information från den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-09-18 — 1995-09-26

Datainsamlare: Sörmlands museum, Arkeologi

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-11-06 — 1995-11-20

Datainsamlare: Sörmlands museum, Arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Publicerad: 2014-10-01
Senast uppdaterad: 2017-01-02