Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Aktivitetsytor vid Gammelsta

SND-ID: SND 2394

Skapare/primärforskare

Sörmlands museum, Arkeologi

Beskrivning

Den arkeologiska enheten vid Sörmlands museum utförde under hösten 1995 en förundersökning samt en särskild undersökning av en senmesolitisk aktivitetsyta i Kila socken, Nyköpings kommun. Fornlämningen upptäcktes vid en utredning under sensommaren samma år. Vid förundersökningen påträffades också en stolpburen konstruktion från medeltid, härdar och en hålväg. Stolpkonstruktionen tolkades som en möjlig fäbod. Hålvägen ledde synbarligen fram till en friskvattenkälla, som upptäcktes på platsen. Endast recenta fynd påträffades dock invid källan. I övrigt bestod fyndmaterialet uteslutande av slagen sten.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med förundersökningen var att fastställa fornlämningens utbredning, karaktär och datering. Syftet var också att

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sörmlands museum

Ansvarig institution/enhet

Arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Kila socken

Geografisk beskrivning: Gammelsta 4:3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning, Särskild undersökning

Dataset
Aktivitetsytor vid Gammelsta

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av fem shape-filer med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt annan information från den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Sörmlands museum, Arkeologi (2014). Aktivitetsytor vid Gammelsta. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002210

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Sörmlands museum, Arkeologi

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-09-18–1995-09-26
  • Datainsamlare: Sörmlands museum, Arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-11-06–1995-11-20
  • Datainsamlare: Sörmlands museum, Arkeologi

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Färdväg , Hus , Härd , Hålväg , Kallkälla , Kokgrop , Kulturlager , Stolphål

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

220-6692-95

Organisationens dnr för undersökningen

95189

95207

ProjektID

495001

p495001

RAÄ-nr

Kila 179

Kila 173:1

Publicerad: 2014-10-01
Senast uppdaterad: 2017-01-02