Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Ladugårdsbacke

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 längs med Södra stambanan i området öster om Tullbron i Linköpings stad. Undersökningen föranleddes av att Banverket projekterat för en ny spårkorsning mellan Södra stambanan och den mötande Stångådalsbanan. Därmed berörs områden i anslutning till en skålgropsförekomst samt ytor nära Stångån, där man kan förvänta sig att finna fornlämningar. Under historisk tid var området länge del av Kungsladugårdens ägor öster om Stångån. Idag utgör området park i nära anslutning till Stångebro sportfält. Den arkeologiska undersökningen konstaterade såväl fossila åkerlager som boplatslämningar i form av kulturlager och anläggningar.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologis

... Visa mer..

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2397

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 längs med Södra stambanan i området öster om Tullbron i Linköpings stad. Undersökningen föranleddes av att Banverket projekterat för en ny spårkorsning mellan Södra stambanan och den mötande Stångådalsbanan. Därmed berörs områden i anslutning till en skålgropsförekomst samt ytor nära Stångån, där man kan förvänta sig att finna fornlämningar. Under historisk tid var området länge del av Kungsladugårdens ägor öster om Stångån. Idag utgör området park i nära anslutning till Stångebro sportfält. Den arkeologiska undersökningen konstaterade såväl fossila åkerlager som boplatslämningar i form av kulturlager och anläggningar.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologis

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Molin, F. (2003). Ladugårdsbacke : arkeologisk utredning inför ny spårkorsning mellan Södra stambanan och Stångådalsbanan. RAÄ 185 och RAÄ 356, Linköpings stad och kommun, Östergötland : arkeologisk utredning, etapp 2. UV Öst rapport 2003:4. Linköping: UV Öst, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet
Libris Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladugårdsbacke

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Ladugårdsbacke</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002218">https://doi.org/10.5878/002218</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

220-10023-00

Organisationens dnr för undersökningen

421-4107-2000

ProjektID

501011

p501011

RAÄ-nr

Linköping 356:1

Linköping 185:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av tre shape-filer med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt två georefererade schaktplaner i GeoTIFF-format.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-03-22 — 2001-03-26

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Publicerad: 2014-10-02
Senast uppdaterad: 2016-08-05