Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Fjärrvärme vid Tullbron

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

I samband med schaktningar för nedläggning av ny huvudledning för fjärrvärme utförde Östergötlands länsmuseum under juli-augusti 2001 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll vid Tullbron i Linköpings stad. Den sammanlagda ledningssträckan uppgick till ca 300 löpmeter. I höjd med Tullbron påträffades rester efter sentida garveriverksamhet och spår av glasbuteljtillverkning eller rusdryckstillverkning. Ett äldre fundament, i form av syllstenar, iakttogs vid sidan om schaktet intill den äldre brobanken men denna lämning berördes inte av schaktningen.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Förundersökningens syfte var i första hand att undvika att fast fornlämning skulle komma att beröras av arbetsföretaget. I händelse av mindre ingrepp

... Visa mer..

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2398

Beskrivning

I samband med schaktningar för nedläggning av ny huvudledning för fjärrvärme utförde Östergötlands länsmuseum under juli-augusti 2001 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll vid Tullbron i Linköpings stad. Den sammanlagda ledningssträckan uppgick till ca 300 löpmeter. I höjd med Tullbron påträffades rester efter sentida garveriverksamhet och spår av glasbuteljtillverkning eller rusdryckstillverkning. Ett äldre fundament, i form av syllstenar, iakttogs vid sidan om schaktet intill den äldre brobanken men denna lämning berördes inte av schaktningen.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Förundersökningens syfte var i första hand att undvika att fast fornlämning skulle komma att beröras av arbetsföretaget. I händelse av mindre ingrepp

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Antikvarisk kontroll, Förundersökning

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Fjärrvärme vid Tullbron

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Fjärrvärme vid Tullbron</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002305">https://doi.org/10.5878/002305</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

220-2649-01

Organisationens dnr för undersökningen

265/01

ProjektID

501012

p501012

RAÄ-nr

Linköping 153:1

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information från den arkeologiska undersökningen, samt två georefererad kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-07 — 2001-08

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.

Publicerad: 2014-12-04
Senast uppdaterad: 2020-01-24