Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Fjärrkyla i kv Palmen

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Östergötlands länsmuseum utförde under oktober och november 2001 en arkeologisk förundersökning inom kvarteret Palmen i Linköping. Dessutom berördes gatusträckningen Hamngatan – Storgatan – Brandmannagatan. I samband med schaktningarna påträffades inga lagskyddade lämningar varmed det planerade arbetet kunde fortsätta utan vidare arkeologiska åtgärder. På den västra strandkanten av Stångån framkom yngre bebyggelserester och lager i ett schakt. Lämningarna har daterats till 1800- och 1900-talen och kan sättas i samband med de verksamheter som har bedrivits på platsen.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var i första hand att undvika att fast fornlämning berördes av arbetsföretaget. Om mindre ingrepp kom att

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2399

Beskrivning:

Östergötlands länsmuseum utförde under oktober och november 2001 en arkeologisk förundersökning inom kvarteret Palmen i Linköping. Dessutom berördes gatusträckningen Hamngatan – Storgatan – Brandmannagatan. I samband med schaktningarna påträffades inga lagskyddade lämningar varmed det planerade arbetet kunde fortsätta utan vidare arkeologiska åtgärder. På den västra strandkanten av Stångån framkom yngre bebyggelserester och lager i ett schakt. Lämningarna har daterats till 1800- och 1900-talen och kan sättas i samband med de verksamheter som har bedrivits på platsen.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var i första hand att undvika att fast fornlämning berördes av arbetsföretaget. Om mindre ingrepp kom att

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Senmodern tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, kv. Draken och Palmen

Lägsta geografiska enhet:

Stadsdel

Högsta geografiska enhet:

Stadsdel

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning

Version 1.0:

2014-10-30 doi:10.5878/002245

Ladda ner data:

Fjärrkyla i kv Palmen

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Fjärrkyla i kv Palmen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002245

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

220-9702-01

Organisationens dnr för undersökningen:

373/01

ProjektID:

p501013

ProjektID:

501013

RAÄ-nr:

Linköping 153:1

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen och en georefererad fastighetskarta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format .

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-10-25 — 2001-10-31

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-11-09

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts:

Senmodern tid

Publicerad: 2014-10-30
Senast uppdaterad: 2016-08-05