Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Fjärrkyla i kv Palmen

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Östergötlands länsmuseum utförde under oktober och november 2001 en arkeologisk förundersökning inom kvarteret Palmen i Linköping. Dessutom berördes gatusträckningen Hamngatan – Storgatan – Brandmannagatan. I samband med schaktningarna påträffades inga lagskyddade lämningar varmed det planerade arbetet kunde fortsätta utan vidare arkeologiska åtgärder. På den västra strandkanten av Stångån framkom yngre bebyggelserester och lager i ett schakt. Lämningarna har daterats till 1800- och 1900-talen och kan sättas i samband med de verksamheter som har bedrivits på platsen.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var i första hand att undvika att fast fornlämning berördes av arbetsföretaget. Om mindre ingrepp kom att

... Visa mer..

Ämnesområde

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2399

Beskrivning

Östergötlands länsmuseum utförde under oktober och november 2001 en arkeologisk förundersökning inom kvarteret Palmen i Linköping. Dessutom berördes gatusträckningen Hamngatan – Storgatan – Brandmannagatan. I samband med schaktningarna påträffades inga lagskyddade lämningar varmed det planerade arbetet kunde fortsätta utan vidare arkeologiska åtgärder. På den västra strandkanten av Stångån framkom yngre bebyggelserester och lager i ett schakt. Lämningarna har daterats till 1800- och 1900-talen och kan sättas i samband med de verksamheter som har bedrivits på platsen.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var i första hand att undvika att fast fornlämning berördes av arbetsföretaget. Om mindre ingrepp kom att

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Senmodern tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, kv. Draken och Palmen

Lägsta geografiska enhet

Stadsdel

Högsta geografiska enhet

Stadsdel

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Version 1.0

Ladda ner citering

Fjärrkyla i kv Palmen

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Fjärrkyla i kv Palmen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002245">https://doi.org/10.5878/002245</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

220-9702-01

Organisationens dnr för undersökningen

373/01

ProjektID

p501013

501013

RAÄ-nr

Linköping 153:1

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen och en georefererad fastighetskarta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format .

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-10-25 — 2001-10-31

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-11-09

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts

Senmodern tid

Publicerad: 2014-10-30
Senast uppdaterad: 2016-08-05