Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Gasledning genom Kallerstad

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Östergötlands länsmuseum utförde under januari 2001 en arkeologisk utredning inför planerad gasledning inom Kallerstadområdet. Utredningen genomfördes efter beslut av länsstyrelsen och på uppdrag av Tekniska Verken i Linköping AB. Ledningen ska till största delen förläggas i väg eller cykelbana. Ett flertal fornlämningar finns i området, men de flesta bedömdes inte beröras av arbetsföretaget. Vid undersökningarna av kvarteret Paragrafen påträffades ett vikingatida kulturlager i den södra delen av undersökningsytan, vilket kan sträcka sig västerut i Gumpekullavägen. Vidare tangerar ledningen bebyggelseplatsen RAÄ 183. Vid utredningen påträffades inga nya fornlämningar. I den södra delen av ledningssträckningen kan fornlämningarna RAÄ 142, 143 och 183 komma att beröras av arbetet, varför vidare antikvariska åtgärder bör vidtagas.

Ritningar och planer från undersökningen digitaliserades 2014 vid Uppsala universitet. Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2401

Beskrivning:

Östergötlands länsmuseum utförde under januari 2001 en arkeologisk utredning inför planerad gasledning inom Kallerstadområdet. Utredningen genomfördes efter beslut av länsstyrelsen och på uppdrag av Tekniska Verken i Linköping AB. Ledningen ska till största delen förläggas i väg eller cykelbana. Ett flertal fornlämningar finns i området, men de flesta bedömdes inte beröras av arbetsföretaget. Vid undersökningarna av kvarteret Paragrafen påträffades ett vikingatida kulturlager i den södra delen av undersökningsytan, vilket kan sträcka sig västerut i Gumpekullavägen. Vidare tangerar ledningen bebyggelseplatsen RAÄ 183. Vid utredningen påträffades inga nya fornlämningar. I den södra delen av ledningssträckningen kan fornlämningarna RAÄ 142, 143 och 183 komma att beröras av arbetet, varför vidare antikvariska åtgärder bör vidtagas.

Ritningar och planer från undersökningen digitaliserades 2014 vid Uppsala universitet. Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, Kallerstadsområdet

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning

Version 1.0:

2014-10-28 doi:10.5878/002235

Ladda ner data:

Gasledning genom Kallerstad

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Gasledning genom Kallerstad. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002235

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

220-10176-00

Organisationens dnr för undersökningen:

544/00

ProjektID:

p501015

ProjektID:

501015

RAÄ-nr:

Linköping 183:1

RAÄ-nr:

Linköping 143:1

RAÄ-nr:

Linköping 142:1

RAÄ-nr:

Linköping 142:2

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-01-26

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Analoga ritningar har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Publicerad: 2014-10-28
Senast uppdaterad: 2020-01-24