Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologiska undersökningar i Kallerstad inför byggandet av en ny evenemangsarena

SND-ID: SND 2402

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Östergötlands länsmuseum genomförde under 2002 och 2003 fyra arkeologiska utredningar och två förundersökningar i Kallerstad industriområde i utkanten av Linköping. Undersökningarna utfördes med anledning av planerad byggnation av en evenemangsarena. Uppdragsgivare var Linköpings Sportfastigheter AB vilka även svarade för kostnaderna. Undersökningarna genomfördes efter beslut från Länsstyrelsen i Östergötland län. Tre utredningsområden anser Östergötlands länsmuseum inte behöva några vidare arkeologiska åtgärder. I ett fjärde område, Kallerstad 1:1 och 1:4, framkom boplatslämningar vid utredningstillfället. Platsen kom därför att bli föremål för en arkeologisk förundersökning. Vid dessa undersökningar framgick att lämningarna var mycket omfattande, innehållande ett större kulturlager, stolphål efter huskonstruktioner, härdar etc. Boplatskomplexet daterades till yngre romersk järnålder. Ytterligare ett område, Kv Paletten 1, har förundersökts. I kvarteret fanns en registrerad boplats (RAÄ 336) vilken påträffats i samband med en arkeologisk utredning 1993. Vid förundersökningen framkom anläggnin

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning, Särskild undersökning

Dataset
Arkeologiska undersökningar i Kallerstad inför byggandet av en ny evenemangsarena

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt fem georefererade planer/kartor (© Lantmäteriet i2014/00696)
över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Arkeologiska undersökningar i Kallerstad inför byggandet av en ny evenemangsarena. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002236

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-06-25–2003-06-18
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-11-05–2002-11-06
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-11-11
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
... Visa mer..

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Kulturlager

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-10642-03, 431-6642-02

Organisationens dnr för undersökningen

333/03, 247/02

ProjektID

p502014

502014

RAÄ-nr

Linköping 336:1

Linköping 326:1

Publicerad: 2014-10-28
Senast uppdaterad: 2016-08-08