Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Kimstad-Norsholm kabelschakt

SND-ID: SND 2403

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Östergötlands länsmuseum utförde i maj 2002 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 utmed sträckan Kimstad-Norsholm. Utredningen utfördes i samband med nedläggandet av telekablar. Vid utredningen påträffades inget av arkeologiskt intresse.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med utredningen var att få en uppfattning om fornlämningars omfattning inom den aktuella sträckningen, samt att i fält fastställa om lagskyddade fornlämningar berördes av de planerade markingreppen.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Kimstad socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings kommun, Kimstad sn

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Dataset
Kimstad-Norsholm kabelschakt

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av två Shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Kimstad-Norsholm kabelschakt. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002240

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-05-24
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Torplämning

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-3933-01

Organisationens dnr för undersökningen

218/02

ProjektID

p502015

502015

Publicerad: 2014-10-29
Senast uppdaterad: 2016-08-08