Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Kimstad-Norsholm kabelschakt

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Östergötlands länsmuseum utförde i maj 2002 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 utmed sträckan Kimstad-Norsholm. Utredningen utfördes i samband med nedläggandet av telekablar. Vid utredningen påträffades inget av arkeologiskt intresse.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med utredningen var att få en uppfattning om fornlämningars omfattning inom den aktuella sträckningen, samt att i fält fastställa om lagskyddade fornlämningar berördes av de planerade markingreppen.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2403

Beskrivning:

Östergötlands länsmuseum utförde i maj 2002 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 utmed sträckan Kimstad-Norsholm. Utredningen utfördes i samband med nedläggandet av telekablar. Vid utredningen påträffades inget av arkeologiskt intresse.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med utredningen var att få en uppfattning om fornlämningars omfattning inom den aktuella sträckningen, samt att i fält fastställa om lagskyddade fornlämningar berördes av de planerade markingreppen.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun, Kimstad socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings kommun, Kimstad sn

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Utredning

Version 1.0:

2014-10-29 doi:10.5878/002240

Ladda ner data:

Kimstad-Norsholm kabelschakt

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Kimstad-Norsholm kabelschakt. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002240

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-3933-01

Organisationens dnr för undersökningen:

218/02

ProjektID:

p502015

ProjektID:

502015

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av två Shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-05-24

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Publicerad: 2014-10-29
Senast uppdaterad: 2016-08-08