Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Kallerstad - Mörtlösa

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Linköpings kommun har påbörjat en fördjupad översiktsplan för Kallerstad – Mörtlösaområdet. I och med den genomförda utredningen, etapp 1, är hela utredningsområdet besiktigat och bedömt. Tre områden skiljer ut sig som särskilt fornlämningstäta; Mörtlösa Sörgård, innehållandes ett sammanhängande fornlämningsområde med gravar, gravfält, hålvägar, stensträngar och vägbank (RAÄ 134, 135, 136, 144, 178, 179, 344), Kallerstads bytomt (UV 22) med omgivning, i vars närhet grav (RAÄ 141), gravfält (RAÄ 140) och en topografiskt lämplig fortsättning av fornlämningsområdet finns, samt Mörtlösas bytomt (UV 23) med omgivning. Här har tidigare utredningsgrävningar konstaterat fornlämningar i anslutning till de uppstickande moränpartierna (RAÄ 323, 342, 343 och 176).

Syfte:

Syftet med utredningen är att på uppdrag av Linköpings kommun redovisa fornlämningsbeståndet inom det område som ska exploateras, samt att skapa en bild av de arkeologiska förutsättningarna inför att kommunen påbörjat en fördjupad översiktsplan för Kallerstad – Mörtlösaområdet.

Ämnesområde

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2404

Beskrivning

Linköpings kommun har påbörjat en fördjupad översiktsplan för Kallerstad – Mörtlösaområdet. I och med den genomförda utredningen, etapp 1, är hela utredningsområdet besiktigat och bedömt. Tre områden skiljer ut sig som särskilt fornlämningstäta; Mörtlösa Sörgård, innehållandes ett sammanhängande fornlämningsområde med gravar, gravfält, hålvägar, stensträngar och vägbank (RAÄ 134, 135, 136, 144, 178, 179, 344), Kallerstads bytomt (UV 22) med omgivning, i vars närhet grav (RAÄ 141), gravfält (RAÄ 140) och en topografiskt lämplig fortsättning av fornlämningsområdet finns, samt Mörtlösas bytomt (UV 23) med omgivning. Här har tidigare utredningsgrävningar konstaterat fornlämningar i anslutning till de uppstickande moränpartierna (RAÄ 323, 342, 343 och 176).

Syfte:

Syftet med utredningen är att på uppdrag av Linköpings kommun redovisa fornlämningsbeståndet inom det område som ska exploateras, samt att skapa en bild av de arkeologiska förutsättningarna inför att kommunen påbörjat en fördjupad översiktsplan för Kallerstad – Mörtlösaområdet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Stadsdel

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Version 1.0

Kallerstad - Mörtlösa

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Kallerstad - Mörtlösa</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002246">https://doi.org/10.5878/002246</a>

Organisationens dnr för undersökningen

4211-2545-02

ProjektID

p502016

502016

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av en shape-fil med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-08-29 — 2002-09-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Publicerad: 2014-10-29
Senast uppdaterad: 2016-08-09