Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Kv Grepen

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst utförde under juli 2003 en arkeologisk förundersökning och utredning etapp 2 inom Kv Grepen vid Klinga rastplats, Borgs socken, Norrköpings kommun på grund av planerad nybyggnation. Undersökningen och utredningen utgjordes av sökschaktsgrävning på två utvalda områden inom kvarteret. Inga anläggningar, konstruktioner eller fynd påträffades i det norra hörnet av kvarteret och utmed områdets lägsta punkter. I kvarterets SV hörn påträffades en boplats som sannolikt kan dateras till järnålder. UV Öst bedömer att den södra delen av kvarteret innehåller fornlämning och att en förundersökning är nödvändig om denna del ska exploateras. Under november 2003 utfördes även en förundersökning i kvarterets södra hörn på grund av att en av de planerade nybyggnationerna önskade en ny placering. De sönderplöjda resterna av någon enstaka anläggning påträffades men bedömdes i samråd med Länsstyrelsen inte ligga till grund för några fortsatta arkeologiska åtgärder.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ladda ner data:

Kv Grepen Kv Grepen

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 2405

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av
fornlämningar i anslutning till de tidigare registrerade fornlämningarna. Målsättningen var även att om möjligt peka ut fornlämningsfria ytor samt att dokumentera, typbestämma och om möjligt datera anläggningar och fynd. Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om exploateringsområdet innehåller fornlämningar eller ej. Syftet med den arkeologiska förundersökningen, november 2003, var att konstatera om det nya exploateringsområdet innehåller fornlämningar eller ej.

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst utförde under juli 2003 en arkeologisk förundersökning och utredning etapp 2 inom Kv Grepen vid Klinga rastplats, Borgs socken, Norrköpings kommun på grund av planerad nybyggnation. Undersökningen och utredningen utgjordes av sökschaktsgrävning på två utvalda områden inom kvarteret. Inga anläggningar, konstruktioner eller fynd påträffades i det norra hörnet av kvarteret och utmed områdets lägsta punkter. I kvarterets SV hörn påträffades en boplats som sannolikt kan dateras till järnålder. UV Öst bedömer att den södra delen av kvarteret innehåller fornlämning och att en förundersökning är nödvändig om denna del ska exploateras. Under november 2003 utfördes även en förundersökning i kvarterets södra hörn på grund av att en av de planerade nybyggnationerna önskade en ny placering. De sönderplöjda resterna av någon enstaka anläggning påträffades men bedömdes i samråd med Länsstyrelsen inte ligga till grund för några fortsatta arkeologiska åtgärder.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad, Kv Grepen

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning, Utredning

Version 1.0:

2018-01-11 doi:10.5878/002938

Metadata tillagda

Ladda ner data:

Kv Grepen Kv Grepen

Kv Grepen

Citering:

Riksantikvarieämbetet UV Öst (2018). Kv Grepen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002938

ProjektID:

p503024

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Boplats, Dike, Härd, Kulturlager, Stolphål

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-07-10 — 2003-07-14

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-11-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Järnålder