Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Fjärrvärmekulvert på Himmelstalunds sportfält

SND-ID: SND 2406

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde den 29 april 2003 en förundersökning i form av en antikvarisk kontroll inför fjärrvärme-nedläggning på Himmelstalunds sportfält i Norrköping. Förundersökningen genomfördes efter beslut från Länsstyrelsen i Östergötland. Exploatör var Carl Bro Energikonsult AB. Inga anläggningar eller fynd hittades längs kulvertens sträckning. UV Öst bedömde därför att kulverten kunder förläggas som planerat.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med förundersökningen var att undvika ingrepp i eventuella fornlämningar längs kulvertens sträckning. Om fornlämningar påträffades skulle alternativa sträckningar föreslås.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad, Borgs socken, Borg 11.1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Dataset
Fjärrvärmekulvert på Himmelstalunds sportfält

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt en georefererad plan/karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Fjärrvärmekulvert på Himmelstalunds sportfält</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002241">https://doi.org/10.5878/002241</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-04-29
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-3628-03

Organisationens dnr för undersökningen

422-873-2003

ProjektID

503025

p503025

Publicerad: 2014-10-29
Senast uppdaterad: 2016-08-08