Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Elkabel genom Norrköping, del 2

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

I samband med schaktningar för el mellan kvarteret Triangeln och kvarteret Sektorn i Norrköping utfördes flera antikvariska kontroller i form av schaktövervakning. Arbetena har delats upp i flera delar varav detta är del 2 som upptar sträckan mellan Himmelstadlunds brunnssalong och Holmens kraftstation. Schaktet grävdes dels i Dragsgatan, dels intill en cykelbana i Dragsgatans förlängning vidare västerut till parkeringen öster om brunnssalongen. Elschaktet grävdes delvis genom relativt orörd parkmark mellan det fornminnesrika Himmelstadslundsområdet och Norrköpings medeltida stadsdel Nordantill. Det berörde inte några kända registrerade fornlämningar annat än att det tangerade RAÄ S:t Johannes 96:1 (Norrköpings medeltida stadsområde) längst i öster och gick söder om RAÄ S:t Johannes 100:1 (den ungefärliga platsen för en labyrint).
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i e

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2407

Beskrivning:

I samband med schaktningar för el mellan kvarteret Triangeln och kvarteret Sektorn i Norrköping utfördes flera antikvariska kontroller i form av schaktövervakning. Arbetena har delats upp i flera delar varav detta är del 2 som upptar sträckan mellan Himmelstadlunds brunnssalong och Holmens kraftstation. Schaktet grävdes dels i Dragsgatan, dels intill en cykelbana i Dragsgatans förlängning vidare västerut till parkeringen öster om brunnssalongen. Elschaktet grävdes delvis genom relativt orörd parkmark mellan det fornminnesrika Himmelstadslundsområdet och Norrköpings medeltida stadsdel Nordantill. Det berörde inte några kända registrerade fornlämningar annat än att det tangerade RAÄ S:t Johannes 96:1 (Norrköpings medeltida stadsområde) längst i öster och gick söder om RAÄ S:t Johannes 100:1 (den ungefärliga platsen för en labyrint).
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i e

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Nyare tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun, Sankt Johannes socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings norra begravningsplats

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning

Version 1.0:

2014-10-30 doi:10.5878/002244

Ladda ner data:

Elkabel genom Norrköping, del 2

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Elkabel genom Norrköping, del 2</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002244">https://doi.org/10.5878/002244</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

220-6358/93

Organisationens dnr för undersökningen:

326/93

ProjektID:

p504030

ProjektID:

504030

RAÄ-nr:

S:t Johannes 96:1

RAÄ-nr:

S:t Johannes 100:1

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt en georefererad plan/karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-08-17 — 1994-08-30

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Modern tid

Publicerad: 2014-10-30
Senast uppdaterad: 2020-01-24