Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Skadade fornlämningar vid Skäggestad och Smedby

SND-ID: SND 2408

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Under september 2004 utförde Östergötlands länsmuseum en efter-undersökning på den skadade fornlämningen RAÄ 62 vid Smedby 1:1 i Törnevalla socken och Linköpings kommun. Samtidigt gjordes återställningsarbeten på fornlämningarna RAÄ 12, 14, 16, 58, 59 och 271 belägna på fastigheterna Skäggestad 6:2 och Smedby 1:1 i samma socken och kommun. Bakgrunden var skador uppkomna vid skogsavverkning och stentäkt 1998 och 1999. Ärendet polisanmäldes av Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen, och detta resulterade i en fällande dom för brott mot såväl fornminneslagen som skogsvårdslagen 2001. Föreliggande undersökning är en del av denna rättsprocess. Uppdragsgivare för efterundersökningen och återställningen var Länsstyrelsen i Östergötlands län, som var målsägare i rättsprocessen. I det efterundersökta området upprättades tre schakt över de skadade fornlämningarna. I ett fall, RAÄ 62:6, påvisades skador på gravgömman och brända ben tillvaratogs. I övrigt återställdes rubbade stenar och hål efter borttagna stenar fylldes igen. I samband med att denna rapport sammanställde utfördes också en förnyad fältbesi

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Törnevalla socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, Skäggestad och Smedby

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Skadade fornlämningar vid Skäggestad och Smedby

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt fyra georefererade planer/kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Skadade fornlämningar vid Skäggestad och Smedby. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002251

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-09–2004-09-14
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Gravfält , Stensträng , Stensträngssystem , Stensättning

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-11337-98

Organisationens dnr för undersökningen

654/98

ProjektID

504031

p504031

RAÄ-nr

Törnevalla 14:1

Törnevalla 62:7

Törnevalla 62:8

Törnevalla 62:3

Törnevalla 62:5

Törnevalla 58:1

Törnevalla 16:1

Törnevalla 62:4

Törnevalla 59:1

Törnevalla 62:2

Törnevalla 12:1

Törnevalla 12:2

Törnevalla 62:1

Törnevalla 271:1

Törnevalla 62:6

Publicerad: 2014-11-07
Senast uppdaterad: 2020-01-24