Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Skadade fornlämningar vid Skäggestad och Smedby

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Under september 2004 utförde Östergötlands länsmuseum en efter-undersökning på den skadade fornlämningen RAÄ 62 vid Smedby 1:1 i Törnevalla socken och Linköpings kommun. Samtidigt gjordes återställningsarbeten på fornlämningarna RAÄ 12, 14, 16, 58, 59 och 271 belägna på fastigheterna Skäggestad 6:2 och Smedby 1:1 i samma socken och kommun. Bakgrunden var skador uppkomna vid skogsavverkning och stentäkt 1998 och 1999. Ärendet polisanmäldes av Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen, och detta resulterade i en fällande dom för brott mot såväl fornminneslagen som skogsvårdslagen 2001. Föreliggande undersökning är en del av denna rättsprocess. Uppdragsgivare för efterundersökningen och återställningen var Länsstyrelsen i Östergötlands län, som var målsägare i rättsprocessen. I det efterundersökta området upprättades tre schakt över de skadade fornlämningarna. I ett fall, RAÄ 62:6, påvisades skador på gravgömman och brända ben tillvaratogs. I övrigt återställdes rubbade stenar och hål efter borttagna stenar fylldes igen. I samband med att denna rapport sammanställde utfördes också en förnyad fältbesi

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2408

Beskrivning:

Under september 2004 utförde Östergötlands länsmuseum en efter-undersökning på den skadade fornlämningen RAÄ 62 vid Smedby 1:1 i Törnevalla socken och Linköpings kommun. Samtidigt gjordes återställningsarbeten på fornlämningarna RAÄ 12, 14, 16, 58, 59 och 271 belägna på fastigheterna Skäggestad 6:2 och Smedby 1:1 i samma socken och kommun. Bakgrunden var skador uppkomna vid skogsavverkning och stentäkt 1998 och 1999. Ärendet polisanmäldes av Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen, och detta resulterade i en fällande dom för brott mot såväl fornminneslagen som skogsvårdslagen 2001. Föreliggande undersökning är en del av denna rättsprocess. Uppdragsgivare för efterundersökningen och återställningen var Länsstyrelsen i Östergötlands län, som var målsägare i rättsprocessen. I det efterundersökta området upprättades tre schakt över de skadade fornlämningarna. I ett fall, RAÄ 62:6, påvisades skador på gravgömman och brända ben tillvaratogs. I övrigt återställdes rubbade stenar och hål efter borttagna stenar fylldes igen. I samband med att denna rapport sammanställde utfördes också en förnyad fältbesi

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun, Törnevalla socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, Skäggestad och Smedby

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Version 1.0:

2014-10-30 doi:10.5878/002251

Ladda ner data:

Skadade fornlämningar vid Skäggestad och Smedby

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Skadade fornlämningar vid Skäggestad och Smedby</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002251">https://doi.org/10.5878/002251</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-11337-98

Organisationens dnr för undersökningen:

654/98

ProjektID:

504031

ProjektID:

p504031

RAÄ-nr:

Törnevalla 12:1

RAÄ-nr:

Törnevalla 62:1

RAÄ-nr:

Törnevalla 271:1

RAÄ-nr:

Törnevalla 62:6

RAÄ-nr:

Törnevalla 14:1

RAÄ-nr:

Törnevalla 62:7

RAÄ-nr:

Törnevalla 62:8

RAÄ-nr:

Törnevalla 62:3

RAÄ-nr:

Törnevalla 62:5

RAÄ-nr:

Törnevalla 58:1

RAÄ-nr:

Törnevalla 16:1

RAÄ-nr:

Törnevalla 62:4

RAÄ-nr:

Törnevalla 59:1

RAÄ-nr:

Törnevalla 62:2

RAÄ-nr:

Törnevalla 12:2

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt fyra georefererade planer/kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-09 — 2004-09-14

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Publicerad: 2014-11-07
Senast uppdaterad: 2020-01-24