Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Herstadbergs gård

SND-ID: SND 2409

Skapare/primärforskare

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde under hösten 2004 en arkeologisk förundersökning del 1 vid Herstadbergs gård i Kvillinge socken, Norrköpings kommun. Undersökningen utfördes i form av sökschaktsgrävning inom de områden som planerades för exploatering. Undersökningen visade att endast obetydliga lämningar efter äldre tiders aktiviteter fanns bevarade runt omkring höjdpartiet där det gamla säteriet Herstadberg har legat. Runt den gamla säteribebyggelsen och husgrunden fanns endast få spår av aktiviteter och bebyggelse från tiden före 1800-talet då den nuvarande bebyggelsen uppfördes och området genomgick omfattande markarbeten. UV Öst bedömde efter avslutad förundersökning att de nu planerade exploateringsytorna inte innehöll lämningar som motiverade fortsatta undersökningar.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den besl

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Modern tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad, Kvillinge sn

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Dataset
Herstadbergs gård

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar samt övriga metadata från den arkeologiska undersökningen.

Version 1

Citering

Riksantikvarieämbetet, UV Öst. Uppsala universitet (2020). Herstadbergs gård. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/wjr9-xk43

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Tidsperiod(er) som undersökts

Modern tid

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-11-23–2004-11-26

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-14298-04

Organisationens dnr för undersökningen

422-3480-2004

ProjektID

504032

p504032

Publicerad: 2020-10-30