Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Planprogramområde Herstadberg

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med pågående detaljplaneprogramarbete inför planerad utökning av golfbana inom Herstadberg och Loddby önskar Norrköpings kommun att klargöra de arkeologiska förutsättningarna. En arkeologisk utredning, etapp 1, har utförts av Riksantikvarieämbetet UV Öst. Efter genomförd utredning konstaterades att ett regionalt intresseområde för kulturmiljö berörs. Vidare berörs både Loddbys och Herstadbergs äldsta tomter, en tegelbrukslämning, tre bebyggelselämningar, en kulturhistoriskt intressant byggnad, fem förhistoriska gravar samt sex topografiskt avgränsade områden som bedöms innehålla ovan mark omarkerade lagskyddade fornlämningar. En utbyggnad av golfbanan skulle påverka Loddbyområdet i högre grad än Herstadområdet, därför att bruksmiljön (Herstadområdet) redan har påverkats starkt av villabebyggelse, järnvägen och motorvägen och skulle tappa karaktär ytterligare om en golfbana placerades tätt inpå miljön.

Ämnesområde:

Karta:

Ladda ner data:

Planprogrammområde Hersadberg Planprogrammområde Herstadberg

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 2410

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En utredning etapp 1 syftar till att redovisa samtliga synliga forn- och kulturlämningar och anvisa områden där sannolikheten för ovan mark omarkerade fornlämningar bedöms vara stor. Syftet med utredningen var att ge en översiktlig bild av områdets historia, karaktärsdrag och kvarvarande lämningar från de betydelsebärande epokerna, vid behov ge förslag på fortsatta arkeologiska åtgärder, beskriva hur områdets värden skulle påverkas av en exploatering enligt planförslaget samt tillhandahålla ett underlag som Länsstyrelsen i senare skede kan utgå ifrån för att kunna besluta om eventuella fortsatta arkeologiska insatser enligt Kulturminneslagen.

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med pågående detaljplaneprogramarbete inför planerad utökning av golfbana inom Herstadberg och Loddby önskar Norrköpings kommun att klargöra de arkeologiska förutsättningarna. En arkeologisk utredning, etapp 1, har utförts av Riksantikvarieämbetet UV Öst. Efter genomförd utredning konstaterades att ett regionalt intresseområde för kulturmiljö berörs. Vidare berörs både Loddbys och Herstadbergs äldsta tomter, en tegelbrukslämning, tre bebyggelselämningar, en kulturhistoriskt intressant byggnad, fem förhistoriska gravar samt sex topografiskt avgränsade områden som bedöms innehålla ovan mark omarkerade lagskyddade fornlämningar. En utbyggnad av golfbanan skulle påverka Loddbyområdet i högre grad än Herstadområdet, därför att bruksmiljön (Herstadområdet) redan har påverkats starkt av villabebyggelse, järnvägen och motorvägen och skulle tappa karaktär ytterligare om en golfbana placerades tätt inpå miljön.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvillinge, Herstadberg/Loddby

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning

Version 1.0:

2018-01-11 doi:10.5878/002939

Ladda ner data:

Planprogrammområde Hersadberg Planprogrammområde Herstadberg

Planprogrammområde Herstadberg

Citering:

Riksantikvarieämbetet UV Öst (2018). Planprogrammområde Herstadberg. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002939

ProjektID:

p504004

Producents dnr för projektet:

421-3399-2004

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Grav - uppgift om typ saknas

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-11-17 — 2004-11-19

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia