Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Boplatsindikationer och en äldre vägsträckning vid Himmelstalunds hällristningar

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Norrköpings kommun planerar att flytta den gång- och cykelväg som idag passerar över Himmelstalunds hällristningar (RAÄ Östra Eneby 1:1). Gång- och cykelvägen blir 550 meter lång och avses att förläggas i sydvästsluttningen mellan ristningarna och Motala ström. Anledningen är att hällristningslokalen är den mest besökta lokalen i området och att slitaget därför är stort. Platsen har även varit utsatt för fordonstrafik och vandalisering. Efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötlands län genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under hösten 2004 en arkeologisk förundersökning del 1, längs den planerade sträckningen. Vid förundersökningen del 1 påträffades tre områden med anläggningar.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Förundersökningens syfte var at

... Visa mer..

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2411

Beskrivning

Norrköpings kommun planerar att flytta den gång- och cykelväg som idag passerar över Himmelstalunds hällristningar (RAÄ Östra Eneby 1:1). Gång- och cykelvägen blir 550 meter lång och avses att förläggas i sydvästsluttningen mellan ristningarna och Motala ström. Anledningen är att hällristningslokalen är den mest besökta lokalen i området och att slitaget därför är stort. Platsen har även varit utsatt för fordonstrafik och vandalisering. Efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötlands län genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under hösten 2004 en arkeologisk förundersökning del 1, längs den planerade sträckningen. Vid förundersökningen del 1 påträffades tre områden med anläggningar.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Förundersökningens syfte var at

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Östra Eneby socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad, Östra Eneby sn, Himmelstalund

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Boplatsindikationer och en äldre vägsträckning vid Himmelstalunds hällristningar

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Boplatsindikationer och en äldre vägsträckning vid Himmelstalunds hällristningar</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002252">https://doi.org/10.5878/002252</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-16688-04

Organisationens dnr för undersökningen

422-4004-2004

ProjektID

504034

p504034

RAÄ-nr

Östra Eneby 1:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av sex shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen. ZIP-filen innehåller även en MS Access-fil.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-11-17 — 2004-11-19

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält

Publicerad: 2014-11-07
Senast uppdaterad: 2020-01-24