Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Boplatsindikationer och en äldre vägsträckning vid Himmelstalunds hällristningar

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Norrköpings kommun planerar att flytta den gång- och cykelväg som idag passerar över Himmelstalunds hällristningar (RAÄ Östra Eneby 1:1). Gång- och cykelvägen blir 550 meter lång och avses att förläggas i sydvästsluttningen mellan ristningarna och Motala ström. Anledningen är att hällristningslokalen är den mest besökta lokalen i området och att slitaget därför är stort. Platsen har även varit utsatt för fordonstrafik och vandalisering. Efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötlands län genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under hösten 2004 en arkeologisk förundersökning del 1, längs den planerade sträckningen. Vid förundersökningen del 1 påträffades tre områden med anläggningar.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Förundersökningens syfte var at

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2411

Beskrivning:

Norrköpings kommun planerar att flytta den gång- och cykelväg som idag passerar över Himmelstalunds hällristningar (RAÄ Östra Eneby 1:1). Gång- och cykelvägen blir 550 meter lång och avses att förläggas i sydvästsluttningen mellan ristningarna och Motala ström. Anledningen är att hällristningslokalen är den mest besökta lokalen i området och att slitaget därför är stort. Platsen har även varit utsatt för fordonstrafik och vandalisering. Efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötlands län genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under hösten 2004 en arkeologisk förundersökning del 1, längs den planerade sträckningen. Vid förundersökningen del 1 påträffades tre områden med anläggningar.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Förundersökningens syfte var at

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun, Östra Eneby socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad, Östra Eneby sn, Himmelstalund

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning

Version 1.0:

2014-11-03 doi:10.5878/002252

Ladda ner data:

Boplatsindikationer och en äldre vägsträckning vid Himmelstalunds hällristningar

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Boplatsindikationer och en äldre vägsträckning vid Himmelstalunds hällristningar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002252

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-16688-04

Organisationens dnr för undersökningen:

422-4004-2004

ProjektID:

504034

ProjektID:

p504034

RAÄ-nr:

Östra Eneby 1:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av sex shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen. ZIP-filen innehåller även en MS Access-fil.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-11-17 — 2004-11-19

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält

Publicerad: 2014-11-07
Senast uppdaterad: 2020-01-24