Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Boplatsindikationer och en äldre vägsträckning vid Himmelstalunds hällristningar

SND-ID: SND 2411

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Norrköpings kommun planerar att flytta den gång- och cykelväg som idag passerar över Himmelstalunds hällristningar (RAÄ Östra Eneby 1:1). Gång- och cykelvägen blir 550 meter lång och avses att förläggas i sydvästsluttningen mellan ristningarna och Motala ström. Anledningen är att hällristningslokalen är den mest besökta lokalen i området och att slitaget därför är stort. Platsen har även varit utsatt för fordonstrafik och vandalisering. Efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötlands län genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under hösten 2004 en arkeologisk förundersökning del 1, längs den planerade sträckningen. Vid förundersökningen del 1 påträffades tre områden med anläggningar.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Förundersökningens syfte var at

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Östra Eneby socken

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad, Östra Eneby sn, Himmelstalund

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

fynd

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Dataset
Boplatsindikationer och en äldre vägsträckning vid Himmelstalunds hällristningar

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av sex shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen. ZIP-filen innehåller även en MS Access-fil.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Boplatsindikationer och en äldre vägsträckning vid Himmelstalunds hällristningar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002252

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod

Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-11-17–2004-11-19
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Bildristning , Boplatslämning övrig , Grop , Hällbild , Härd , Stolphål , Väg

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-16688-04

Organisationens dnr för undersökningen

422-4004-2004

ProjektID

504034

p504034

RAÄ-nr

Östra Eneby 1:1

Publicerad: 2014-11-07
Senast uppdaterad: 2020-01-24