Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Kv Palatset 1

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på ny fotbollsarena vid Stångebro Sportfält har Östergötlands länsmuseum utfört en arkeologisk utredning etapp 2. För närvarande används exploateringsområdet som fotbollsplaner. Inför utredningen var det oklart i vilken omfattning området störts vid anläggandet av dessa. Totalt öppnandes 35 sökschakt med en sammanlagd längd på ca 350 löpmeter. I schakten kunde flera påförda lager identifieras. Lagrens mäktighet uppgick som mest till ca en meter och var som tjockast i söder ned mot Stångån. Stratigrafin tyder på att omfattande markarbeten skett vid anläggandet av fotbollsplanerna. Undergrunden bestod av lera. I schakten påträffades inget av arkeologiskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning skulle komma att beröras av det planerade arbetsföretaget.

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2412

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på ny fotbollsarena vid Stångebro Sportfält har Östergötlands länsmuseum utfört en arkeologisk utredning etapp 2. För närvarande används exploateringsområdet som fotbollsplaner. Inför utredningen var det oklart i vilken omfattning området störts vid anläggandet av dessa. Totalt öppnandes 35 sökschakt med en sammanlagd längd på ca 350 löpmeter. I schakten kunde flera påförda lager identifieras. Lagrens mäktighet uppgick som mest till ca en meter och var som tjockast i söder ned mot Stångån. Stratigrafin tyder på att omfattande markarbeten skett vid anläggandet av fotbollsplanerna. Undergrunden bestod av lera. I schakten påträffades inget av arkeologiskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning skulle komma att beröras av det planerade arbetsföretaget.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, kv Palatset1

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

kv Palatset 1

Citering

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2018). <em>kv Palatset 1</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002942">https://doi.org/10.5878/002942</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-3663-04

Organisationens dnr för undersökningen

177/04

ProjektID

505059

p505059

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller shapefiler vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-02-23 — 2005-02-25

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Publicerad: 2018-01-12
Senast uppdaterad: 2020-01-28