Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Kv Palatset 1

SND-ID: SND 2412

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på ny fotbollsarena vid Stångebro Sportfält har Östergötlands länsmuseum utfört en arkeologisk utredning etapp 2. För närvarande används exploateringsområdet som fotbollsplaner. Inför utredningen var det oklart i vilken omfattning området störts vid anläggandet av dessa. Totalt öppnandes 35 sökschakt med en sammanlagd längd på ca 350 löpmeter. I schakten kunde flera påförda lager identifieras. Lagrens mäktighet uppgick som mest till ca en meter och var som tjockast i söder ned mot Stångån. Stratigrafin tyder på att omfattande markarbeten skett vid anläggandet av fotbollsplanerna. Undergrunden bestod av lera. I schakten påträffades inget av arkeologiskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning skulle komma att beröras av det planerade arbetsföretaget.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, kv Palatset1

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

fynd

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Dataset
kv Palatset 1

Beskrivning

ZIP-filen innehåller shapefiler vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2018). kv Palatset 1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002942

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-02-23–2005-02-25
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-3663-04

Organisationens dnr för undersökningen

177/04

ProjektID

505059

p505059

Publicerad: 2018-01-12
Senast uppdaterad: 2020-01-28