Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Prospektering vid Herrebro

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

I april 2005 genomfördes en metalldetektorundersökning omkring hällristningsklippan Borg 51:1 i Östergötland, på båda sidor av den nya E4:an och på båda sidor av bäcken. Vid tidigare undersökningar har en marknadsplats påträffats på platsen. Vid metalldetektorprospekteringen påträffades två fragment av hästskor samt ett slägghuvud med bevarat trä från skaftet. Hästskorna var av typen triangelsko vilken dateras till 1200-1250 e. Kr. Alla tre föremål påträffades på östsidan av hällristningsklippan Borg 51:1, utanför den yta som torvades av 1988-89. Inga äldre metallfynd gjordes.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ladda ner data:

Prospektering vid Herrebro Prospektering vid Herrebro

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 2415

Syfte:

Syftet med den aktuella metalldetektorprospekteringen var att med moderna verktyg närmare karaktärisera verksamheten på den tidigare upptäckta marknadsplatsen samt dess kronologiska tyngdpunkt.

Beskrivning:

I april 2005 genomfördes en metalldetektorundersökning omkring hällristningsklippan Borg 51:1 i Östergötland, på båda sidor av den nya E4:an och på båda sidor av bäcken. Vid tidigare undersökningar har en marknadsplats påträffats på platsen. Vid metalldetektorprospekteringen påträffades två fragment av hästskor samt ett slägghuvud med bevarat trä från skaftet. Hästskorna var av typen triangelsko vilken dateras till 1200-1250 e. Kr. Alla tre föremål påträffades på östsidan av hällristningsklippan Borg 51:1, utanför den yta som torvades av 1988-89. Inga äldre metallfynd gjordes.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Medeltid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Borg socken, Norrköping kommun

Geografisk beskrivning: Stora Herrebro

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Prospektering

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rundkvist, M. & Olsson, T. (2005). Prospektering vid Herrebro. 24 april 2005. Opublicerad arkivrapport.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2014-12-01 doi:10.5878/002301

Ladda ner data:

Prospektering vid Herrebro Prospektering vid Herrebro

Prospektering vid Herrebro

Citering:

Martin Rundkvist, Tim Olsson. Övrigt (2014). Prospektering vid Herrebro. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002301

ProjektID:

p505063

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-4673-05

RAÄ-nr:

Borg 51:1

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer samt ett georefererat utsnitt ut ekonomiska kartan (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Samlingsplats

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har skett genom inmätningar i fält med GPS. Analoga planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-04-24

Datainsamlare: Länsstyrelsen i Östergötland

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har skett genom inmätningar i fält med GPS. Analoga planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Datainsamlingen har skett genom inmätningar i fält med GPS. Analoga planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Medeltid