Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Prospektering vid Herrebro

SND-ID: SND 2415

Skapare/primärforskare

Martin Rundkvist

Tim Olsson

Beskrivning

I april 2005 genomfördes en metalldetektorundersökning omkring hällristningsklippan Borg 51:1 i Östergötland, på båda sidor av den nya E4:an och på båda sidor av bäcken. Vid tidigare undersökningar har en marknadsplats påträffats på platsen. Vid metalldetektorprospekteringen påträffades två fragment av hästskor samt ett slägghuvud med bevarat trä från skaftet. Hästskorna var av typen triangelsko vilken dateras till 1200-1250 e. Kr. Alla tre föremål påträffades på östsidan av hällristningsklippan Borg 51:1, utanför den yta som torvades av 1988-89. Inga äldre metallfynd gjordes.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den aktuella metalldetektorprospekteringen var att med moderna verktyg närmare karaktärisera verksamheten på den tidigare upptäckt

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Stora Herrebro

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

medeltid, 1200-tal

Publikationer

Rundkvist, M. & Olsson, T. (2005). Prospektering vid Herrebro. 24 april 2005. Unpublished archival report.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Prospektering

Dataset
Prospektering vid Herrebro

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer samt ett georefererat utsnitt ut ekonomiska kartan (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Martin Rundkvist, Tim Olsson. Uppsala universitet (2014). Prospektering vid Herrebro. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002301

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Martin Rundkvist

Tim Olsson

Nyckelord

medeltid, 1200-tal

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

Insamlingsmetod

Datainsamlingen har skett genom inmätningar i fält med GPS. Analoga planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har skett genom inmätningar i fält med GPS. Analoga planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-04-24
  • Datainsamlare: Länsstyrelsen i Östergötland

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har skett genom inmätningar i fält med GPS. Analoga planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Samlingsplats

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-4673-05

ProjektID

505063

p505063

RAÄ-nr

Borg 51:1

Publicerad: 2014-12-01
Senast uppdaterad: 2020-01-24