Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Stångebrofältet

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Östergötlands länsmuseum har genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 för Stångebrofältet, Linköping stad och kommun, Östergötland. Arbetet föranleddes av Linköpings kommuns "Program för Stångebrofältet". Den arkeologiska utredningen visar att det i området finns ett flertal kända fornlämningar, vilka huvudsakligen är från järnålder. Därtill bedöms i stort sett hela utredningsområdet kunna innehålla ej ovan mark synliga fornlämningar. Östergötlands länsmuseum föreslår vidare arkeologiska åtgärder i form av arkeologiska undersökningar, förundersökningar och utredningar inom området.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarna inom området samt visa på lägen

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2418

Beskrivning:

Östergötlands länsmuseum har genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 för Stångebrofältet, Linköping stad och kommun, Östergötland. Arbetet föranleddes av Linköpings kommuns "Program för Stångebrofältet". Den arkeologiska utredningen visar att det i området finns ett flertal kända fornlämningar, vilka huvudsakligen är från järnålder. Därtill bedöms i stort sett hela utredningsområdet kunna innehålla ej ovan mark synliga fornlämningar. Östergötlands länsmuseum föreslår vidare arkeologiska åtgärder i form av arkeologiska undersökningar, förundersökningar och utredningar inom området.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarna inom området samt visa på lägen

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning

Version 1.0:

2014-11-05 doi:10.5878/002260

Ladda ner data:

Stångebrofältet

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Stångebrofältet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002260

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-17460-05

Organisationens dnr för undersökningen:

645/05

ProjektID:

506075

ProjektID:

p506075

RAÄ-nr:

Linköping 142:5

RAÄ-nr:

Linköping 142:4

RAÄ-nr:

Linköping 183:1

RAÄ-nr:

Linköping 142:1

RAÄ-nr:

Linköping 346:1

RAÄ-nr:

Linköping 341:1

RAÄ-nr:

Linköping 145:1

RAÄ-nr:

Linköping 143:1

RAÄ-nr:

Linköping 142:3

RAÄ-nr:

Linköping 142:2

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Publicerad: 2014-11-24
Senast uppdaterad: 2016-08-09