Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Stångebrofältet

SND-ID: SND 2418

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Östergötlands länsmuseum har genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 för Stångebrofältet, Linköping stad och kommun, Östergötland. Arbetet föranleddes av Linköpings kommuns "Program för Stångebrofältet". Den arkeologiska utredningen visar att det i området finns ett flertal kända fornlämningar, vilka huvudsakligen är från järnålder. Därtill bedöms i stort sett hela utredningsområdet kunna innehålla ej ovan mark synliga fornlämningar. Östergötlands länsmuseum föreslår vidare arkeologiska åtgärder i form av arkeologiska undersökningar, förundersökningar och utredningar inom området.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av de kända forn- och kulturlämningarna inom området samt visa på lägen

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

skålgrop

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Dataset
Stångebrofältet

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen.

Version 1.0

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Stångebrofältet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002260

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Nyckelord

skålgrop

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-17460-05

Organisationens dnr för undersökningen

645/05

ProjektID

p506075

506075

RAÄ-nr

Linköping 346:1

Linköping 341:1

Linköping 142:5

Linköping 143:1

Linköping 142:3

Linköping 142:2

Linköping 145:1

Linköping 142:4

Linköping 183:1

Linköping 142:1

Publicerad: 2014-11-24
Senast uppdaterad: 2016-08-09