Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Kulturlager i Badhusgatan

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

I samband med schaktning för nya dagvattenserviser i Badhusgatan och Ågatan inom Linköpings medeltida stadsområde, RAÄ 153, genomfördes en antikvarisk kontroll. Schaktet i Ågatan berörde enligt uppgift från uppdragsgivaren endast sentida fyllnadsmassor. I Badhusgatan framkom leriga, gråsvarta kulturlager på ca 0,6 m djup under gatan. Undergrunden, som i denna del av staden utgörs av lera, framkom på ca 1,0 m djup. Varken spår efter begravningar eller keramikproduktion framkom i schakten.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var primärt att styra markingreppet så att fast fornlämning skadades så lite som möjligt av arbetsföretaget. Fast fornlämning som berördes av schaktningen skulle undersökas avseende kara

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2420

Beskrivning:

I samband med schaktning för nya dagvattenserviser i Badhusgatan och Ågatan inom Linköpings medeltida stadsområde, RAÄ 153, genomfördes en antikvarisk kontroll. Schaktet i Ågatan berörde enligt uppgift från uppdragsgivaren endast sentida fyllnadsmassor. I Badhusgatan framkom leriga, gråsvarta kulturlager på ca 0,6 m djup under gatan. Undergrunden, som i denna del av staden utgörs av lera, framkom på ca 1,0 m djup. Varken spår efter begravningar eller keramikproduktion framkom i schakten.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var primärt att styra markingreppet så att fast fornlämning skadades så lite som möjligt av arbetsföretaget. Fast fornlämning som berördes av schaktningen skulle undersökas avseende kara

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, Badhusgatan och Ågatan

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Antikvarisk kontroll, Förundersökning

Version 1.0:

2014-11-05 doi:10.5878/002261

Ladda ner data:

Kulturlager i Badhusgatan

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Kulturlager i Badhusgatan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002261

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-3669-06

Organisationens dnr för undersökningen:

116/06

ProjektID:

p506079

ProjektID:

506079

RAÄ-nr:

Linköping 153:1

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt en georefererad plan/karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-03-15 — 2007-05-23

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-05-09

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Publicerad: 2014-11-24
Senast uppdaterad: 2020-01-24