Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Äldre järnåldersboplatser mellan Norrköping och Skärblacka

SND-ID: SND 2422

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Norrköping vatten AB planerar en 25 meter lång överföringsledning mellan Skärblacka och Norrköping, Borgs och Kullerstads socknar, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Arbetet med ledningen har pågått i olika omgångar sedan 1999. Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde år 2003 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Dessa utredningar resulterade i att tre platser längs den planerade ledningen befanns innehålla lagskyddade fornlämningar. Söder om Ektorp hittades kulturlager och anläggningar med fynd av kvarts som indikerade en förhistorisk boplats. Vid Torp och Månhem hittades flera tydliga förhistoriska anläggningar och ett kulturlager som indikerade en förhistorisk boplats. Utmed Prästgårdsvägen i Skärblacka hittades några anläggningar innehållandes enstaka slaggbitar och bränd lera som indikerade boplats av okänd ålder. Dessa tre platser har under hösten 2007 varit föremål för arkeologisk undersökning. Resultatet från denna undersökning ska ligga till grund för beräkning av kostnader för en arkeologisk slutundersökning, samt ligga till grund för Länsstyrelsens vidare bedömning i ärendet.

Da

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken, Kullerstad socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

äldre järnålder

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Dataset
Äldre järnåldersboplatser mellan Norrköping och Skärblacka

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt två georefererade planer/kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Äldre järnåldersboplatser mellan Norrköping och Skärblacka. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002274

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

äldre järnålder

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-08-16–2007-08-30
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-5625-07

Organisationens dnr för undersökningen

422-1204-2007

ProjektID

507066

p507066

RAÄ-nr

Norrköping 19

Kullerstad 104

Norrköping 25

Kullerstad 105

Publicerad: 2014-11-27
Senast uppdaterad: 2020-01-24