Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Äldre järnåldersboplatser mellan Norrköping och Skärblacka

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Norrköping vatten AB planerar en 25 meter lång överföringsledning mellan Skärblacka och Norrköping, Borgs och Kullerstads socknar, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Arbetet med ledningen har pågått i olika omgångar sedan 1999. Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde år 2003 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Dessa utredningar resulterade i att tre platser längs den planerade ledningen befanns innehålla lagskyddade fornlämningar. Söder om Ektorp hittades kulturlager och anläggningar med fynd av kvarts som indikerade en förhistorisk boplats. Vid Torp och Månhem hittades flera tydliga förhistoriska anläggningar och ett kulturlager som indikerade en förhistorisk boplats. Utmed Prästgårdsvägen i Skärblacka hittades några anläggningar innehållandes enstaka slaggbitar och bränd lera som indikerade boplats av okänd ålder. Dessa tre platser har under hösten 2007 varit föremål för arkeologisk undersökning. Resultatet från denna undersökning ska ligga till grund för beräkning av kostnader för en arkeologisk slutundersökning, samt ligga till grund för Länsstyrelsens vidare bedömning i ärendet.

Da

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2422

Beskrivning:

Norrköping vatten AB planerar en 25 meter lång överföringsledning mellan Skärblacka och Norrköping, Borgs och Kullerstads socknar, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Arbetet med ledningen har pågått i olika omgångar sedan 1999. Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde år 2003 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Dessa utredningar resulterade i att tre platser längs den planerade ledningen befanns innehålla lagskyddade fornlämningar. Söder om Ektorp hittades kulturlager och anläggningar med fynd av kvarts som indikerade en förhistorisk boplats. Vid Torp och Månhem hittades flera tydliga förhistoriska anläggningar och ett kulturlager som indikerade en förhistorisk boplats. Utmed Prästgårdsvägen i Skärblacka hittades några anläggningar innehållandes enstaka slaggbitar och bränd lera som indikerade boplats av okänd ålder. Dessa tre platser har under hösten 2007 varit föremål för arkeologisk undersökning. Resultatet från denna undersökning ska ligga till grund för beräkning av kostnader för en arkeologisk slutundersökning, samt ligga till grund för Länsstyrelsens vidare bedömning i ärendet.

Da

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning

Version 1.0:

2014-11-06 doi:10.5878/002274

Ladda ner data:

Äldre järnåldersboplatser mellan Norrköping och Skärblacka

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Äldre järnåldersboplatser mellan Norrköping och Skärblacka. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002274

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-5625-07

Organisationens dnr för undersökningen:

422-1204-2007

ProjektID:

507066

ProjektID:

p507066

RAÄ-nr:

Kullerstad 105

RAÄ-nr:

Kullerstad 104

RAÄ-nr:

Norrköping 25

RAÄ-nr:

Norrköping 19

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt två georefererade planer/kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-08-16 — 2007-08-30

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Publicerad: 2014-11-27
Senast uppdaterad: 2020-01-24