Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Kallerstad - en uppdatering

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Beskrivning

Arkeologikonsult har på uppdrag av länsstyrelsen i Östergötlands län i augusti 2007 genomfört en särskild arkeologisk utredning steg 1 i Kallerstad, Linköpings stad och kommun, för planområdesprojekt Framtidens resecentrumområde. Beställare var Linköpings kommun. Utredningen bygger på arkiv- och kartstudier samt en fältinventering. Undersökningsområdet är mycket fornlämningsrikt och många antikvariska arbeten har tidigare utförts inom detsamma. Den föreliggande utredningens slutsats är att inga ännu ej exploaterade delar av planområdet helt kan undantas från vidare antikvariska insatser.
I några fall kunde Arkeologikonsult under fältinventeringen konstatera möjlig eller sannolik förekomst av tidigare ej kända fornlämningar. De säkraste indikationerna kom nästan undantagslöst i nära anslutning till tidigare kända, helt eller delvis undersökta fornlämningar.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syf

... Visa mer..

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Identifierare

SND-ID: SND 2424

Beskrivning

Arkeologikonsult har på uppdrag av länsstyrelsen i Östergötlands län i augusti 2007 genomfört en särskild arkeologisk utredning steg 1 i Kallerstad, Linköpings stad och kommun, för planområdesprojekt Framtidens resecentrumområde. Beställare var Linköpings kommun. Utredningen bygger på arkiv- och kartstudier samt en fältinventering. Undersökningsområdet är mycket fornlämningsrikt och många antikvariska arbeten har tidigare utförts inom detsamma. Den föreliggande utredningens slutsats är att inga ännu ej exploaterade delar av planområdet helt kan undantas från vidare antikvariska insatser.
I några fall kunde Arkeologikonsult under fältinventeringen konstatera möjlig eller sannolik förekomst av tidigare ej kända fornlämningar. De säkraste indikationerna kom nästan undantagslöst i nära anslutning till tidigare kända, helt eller delvis undersökta fornlämningar.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syf

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Sankt Lars socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, Kallerstadsområdet

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Version 1.0

Ladda ner data

Kallerstad - en uppdatering

Citeringsförslag

Arkeologikonsult. Uppsala universitet (2014). <em>Kallerstad - en uppdatering</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002276">https://doi.org/10.5878/002276</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-9501-07

Organisationens dnr för undersökningen

2140

ProjektID

p507068

507068

RAÄ-nr

Linköping 143:1

Linköping 336:1

Linköping 397:1

Linköping 143:2

Linköping 326:1

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-08-28 — 2007-08-31

Datainsamlare: Arkeologikonsult

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Publicerad: 2014-11-27
Senast uppdaterad: 2020-01-24