Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: På gårdens slåttermark?

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Östergötlands länsmuseum utförde hösten 2008 en arkeologisk förundersökning inom Kallerstad, Linköping stad och kommun. Undersökningsområdet låg i anslutning till järnåldersboplatserna RAÄ 397 och 326. Trots närheten till boplatserna framkom mycket få fornlämningar och fynd: tre härdar, en bit bränd lera samt två avslag av flinta respektive ultramyolit. Två av härdarna daterades till folkvandringstid. En tolkning av det förundersökta området är att det kan ha varit odlingsmark och betes- eller slåttermark till gården på RAÄ 397. Ett annat alternativ är att området brukats av flera gårdar, t ex för betesdrift.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa och beskriva lämningarnas utbredning, ka

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2426

Beskrivning:

Östergötlands länsmuseum utförde hösten 2008 en arkeologisk förundersökning inom Kallerstad, Linköping stad och kommun. Undersökningsområdet låg i anslutning till järnåldersboplatserna RAÄ 397 och 326. Trots närheten till boplatserna framkom mycket få fornlämningar och fynd: tre härdar, en bit bränd lera samt två avslag av flinta respektive ultramyolit. Två av härdarna daterades till folkvandringstid. En tolkning av det förundersökta området är att det kan ha varit odlingsmark och betes- eller slåttermark till gården på RAÄ 397. Ett annat alternativ är att området brukats av flera gårdar, t ex för betesdrift.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa och beskriva lämningarnas utbredning, ka

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning

Version 1.0:

2014-11-06 doi:10.5878/002278

Ladda ner data:

På gårdens slåttermark?

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>På gårdens slåttermark?</em> Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002278">https://doi.org/10.5878/002278</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-13548-08

Organisationens dnr för undersökningen:

288/08

ProjektID:

508022

ProjektID:

p508022

RAÄ-nr:

Linköping 327:1

RAÄ-nr:

Linköping 326:1

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-30 — 2008-10-13

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre järnålder

Publicerad: 2014-11-27
Senast uppdaterad: 2020-01-24