Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Malmölandet och Händelö

SND-ID: SND 2427

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Beskrivning

Med anledning av planerad utbyggnad av järnvägen mellan Åby och Händelö har Arkeologikonsult utfört en särskild arkeologisk utredning, etapp 1 inom Malmölandet och Händelö, Kvillinge och S.t Johannes socknar, Norrköpings kommun, Östergötlands län. De forn- och kulturlämningar som berördes var gravfält Kvillinge 12:1, bytomt/boplats Kvillinge 103:1, boplats/bytomt Kvillinge 142, herrgårdsanläggning /bytomt S:t Johannes 85:1, samt lägenhetsbebyggelse S:t Johannes 142:1. Vidare berördes ett antal kulturhistoriska objekt i form av torp, odlingsrösen och stenmurar, vilka konstaterats vid tidigare utredningar. Kart- och arkivstudier, samt fältinventering har resulterat i ytterligare fem kända kulturhistoriska lämningar: tre möjliga torplämningar, en stentrumma, samt en stenrad. Möjliga förhistoriska boplatslägen från stenålder, yngre bronsålder /järnålder, samt yngre järnålder har även konstaterats.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland oc

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder – Äldre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Kvillinge socken, Sankt Johannes socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Dataset
Malmölandet och Händelö

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av en shape-fil med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Version 1.0

Citering

Arkeologikonsult. Uppsala universitet (2014). Malmölandet och Händelö. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002279

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder – Järnålder

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-08-29–2008-09-01
 • Datainsamlare: Arkeologikonsult

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-17
 • Datainsamlare: Arkeologikonsult

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
 • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Boplats , Gravfält , Lägenhetsbebyggelse , Odlingsröse , Stenmur

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-12255-08

Organisationens dnr för undersökningen

2222

ProjektID

p508023

508023

RAÄ-nr

Kvillinge 142

Kvillinge 50:1

Sankt Johannes 85:1

Sankt Johannes 142:1

Kvillinge 103:1

Kvillinge 12:1

Publicerad: 2014-11-27
Senast uppdaterad: 2020-01-24