Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Malmölandet och Händelö

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Beskrivning:

Med anledning av planerad utbyggnad av järnvägen mellan Åby och Händelö har Arkeologikonsult utfört en särskild arkeologisk utredning, etapp 1 inom Malmölandet och Händelö, Kvillinge och S.t Johannes socknar, Norrköpings kommun, Östergötlands län. De forn- och kulturlämningar som berördes var gravfält Kvillinge 12:1, bytomt/boplats Kvillinge 103:1, boplats/bytomt Kvillinge 142, herrgårdsanläggning /bytomt S:t Johannes 85:1, samt lägenhetsbebyggelse S:t Johannes 142:1. Vidare berördes ett antal kulturhistoriska objekt i form av torp, odlingsrösen och stenmurar, vilka konstaterats vid tidigare utredningar. Kart- och arkivstudier, samt fältinventering har resulterat i ytterligare fem kända kulturhistoriska lämningar: tre möjliga torplämningar, en stentrumma, samt en stenrad. Möjliga förhistoriska boplatslägen från stenålder, yngre bronsålder /järnålder, samt yngre järnålder har även konstaterats.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland oc

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Identifierare:

SND-ID: SND 2427

Beskrivning:

Med anledning av planerad utbyggnad av järnvägen mellan Åby och Händelö har Arkeologikonsult utfört en särskild arkeologisk utredning, etapp 1 inom Malmölandet och Händelö, Kvillinge och S.t Johannes socknar, Norrköpings kommun, Östergötlands län. De forn- och kulturlämningar som berördes var gravfält Kvillinge 12:1, bytomt/boplats Kvillinge 103:1, boplats/bytomt Kvillinge 142, herrgårdsanläggning /bytomt S:t Johannes 85:1, samt lägenhetsbebyggelse S:t Johannes 142:1. Vidare berördes ett antal kulturhistoriska objekt i form av torp, odlingsrösen och stenmurar, vilka konstaterats vid tidigare utredningar. Kart- och arkivstudier, samt fältinventering har resulterat i ytterligare fem kända kulturhistoriska lämningar: tre möjliga torplämningar, en stentrumma, samt en stenrad. Möjliga förhistoriska boplatslägen från stenålder, yngre bronsålder /järnålder, samt yngre järnålder har även konstaterats.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland oc

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Äldre järnålder

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning

Version 1.0:

2014-11-06 doi:10.5878/002279

Ladda ner data:

Malmölandet och Händelö

Citeringsförslag:

Arkeologikonsult. Uppsala universitet (2014). Malmölandet och Händelö. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002279

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-12255-08

Organisationens dnr för undersökningen:

2222

ProjektID:

p508023

ProjektID:

508023

RAÄ-nr:

Kvillinge 12:1

RAÄ-nr:

Sankt Johannes 142:1

RAÄ-nr:

Kvillinge 103:1

RAÄ-nr:

Sankt Johannes 85:1

RAÄ-nr:

Kvillinge 142

RAÄ-nr:

Kvillinge 50:1

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av en shape-fil med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-08-29 — 2008-09-01

Datainsamlare: Arkeologikonsult

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-17

Datainsamlare: Arkeologikonsult

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Järnålder

Publicerad: 2014-11-27
Senast uppdaterad: 2020-01-24