Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Malmölandet och Händelö

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Beskrivning

Med anledning av planerad utbyggnad av järnvägen mellan Åby och Händelö har Arkeologikonsult utfört en särskild arkeologisk utredning, etapp 1 inom Malmölandet och Händelö, Kvillinge och S.t Johannes socknar, Norrköpings kommun, Östergötlands län. De forn- och kulturlämningar som berördes var gravfält Kvillinge 12:1, bytomt/boplats Kvillinge 103:1, boplats/bytomt Kvillinge 142, herrgårdsanläggning /bytomt S:t Johannes 85:1, samt lägenhetsbebyggelse S:t Johannes 142:1. Vidare berördes ett antal kulturhistoriska objekt i form av torp, odlingsrösen och stenmurar, vilka konstaterats vid tidigare utredningar. Kart- och arkivstudier, samt fältinventering har resulterat i ytterligare fem kända kulturhistoriska lämningar: tre möjliga torplämningar, en stentrumma, samt en stenrad. Möjliga förhistoriska boplatslägen från stenålder, yngre bronsålder /järnålder, samt yngre järnålder har även konstaterats.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland oc

... Visa mer..

Ämnesområde

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Identifierare

SND-ID: SND 2427

Beskrivning

Med anledning av planerad utbyggnad av järnvägen mellan Åby och Händelö har Arkeologikonsult utfört en särskild arkeologisk utredning, etapp 1 inom Malmölandet och Händelö, Kvillinge och S.t Johannes socknar, Norrköpings kommun, Östergötlands län. De forn- och kulturlämningar som berördes var gravfält Kvillinge 12:1, bytomt/boplats Kvillinge 103:1, boplats/bytomt Kvillinge 142, herrgårdsanläggning /bytomt S:t Johannes 85:1, samt lägenhetsbebyggelse S:t Johannes 142:1. Vidare berördes ett antal kulturhistoriska objekt i form av torp, odlingsrösen och stenmurar, vilka konstaterats vid tidigare utredningar. Kart- och arkivstudier, samt fältinventering har resulterat i ytterligare fem kända kulturhistoriska lämningar: tre möjliga torplämningar, en stentrumma, samt en stenrad. Möjliga förhistoriska boplatslägen från stenålder, yngre bronsålder /järnålder, samt yngre järnålder har även konstaterats.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland oc

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder — Äldre järnålder

Geografisk utbredning

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Kommun

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Malmölandet och Händelö

Citering

Arkeologikonsult. Uppsala universitet (2014). <em>Malmölandet och Händelö</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002279">https://doi.org/10.5878/002279</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-12255-08

Organisationens dnr för undersökningen

2222

ProjektID

p508023

508023

RAÄ-nr

Kvillinge 142

Kvillinge 50:1

Sankt Johannes 85:1

Sankt Johannes 142:1

Kvillinge 103:1

Kvillinge 12:1

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av en shape-fil med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-08-29 — 2008-09-01

Datainsamlare: Arkeologikonsult

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-17

Datainsamlare: Arkeologikonsult

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder — Järnålder

Publicerad: 2014-11-27
Senast uppdaterad: 2020-01-24