Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Torvinge - byns historiska åkermark

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst utförde under november 2008 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 i Torvinge arbetsområde i Linköpings norra del. Orsaken var att Linkö­pings kommun arbetade med detaljplaner inför en ny Torvingeled samt planerad exploatering av ny industrimark i Torvinge arbetsområde mellan Mörtlösarondellen, Gamla Norrköpingsvägen samt järnvägen i Torvinge. Utredningsområdet ligger inom den historiska inägomarken för Torvinge by och även delvis för Mörtlösa by. Ett stort antal diken av varierande bredd framkom. Resultatet från denna utredning etapp 1 och 2 ska ligga till grund för beräkning av kostnader för en eventuell arkeologisk förundersökning, samt ligga till grund för Länsstyrelsens vidare bedömning i ärendet.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta o

... Visa mer..

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2429

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst utförde under november 2008 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 i Torvinge arbetsområde i Linköpings norra del. Orsaken var att Linkö­pings kommun arbetade med detaljplaner inför en ny Torvingeled samt planerad exploatering av ny industrimark i Torvinge arbetsområde mellan Mörtlösarondellen, Gamla Norrköpingsvägen samt järnvägen i Torvinge. Utredningsområdet ligger inom den historiska inägomarken för Torvinge by och även delvis för Mörtlösa by. Ett stort antal diken av varierande bredd framkom. Resultatet från denna utredning etapp 1 och 2 ska ligga till grund för beräkning av kostnader för en eventuell arkeologisk förundersökning, samt ligga till grund för Länsstyrelsens vidare bedömning i ärendet.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta o

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Petersson, M. 2010. Torvinge - byns historiska åkermark. Bytomten med fossila odlingslager RAÄ 484, en väg RAÄ 485 och en boplats RAÄ 486 : Linköpings stad och kommun, Östergötlands län : dnr 421-2306-2008 : arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapport UV Öst 2010:15. Linköping: Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV), Riksantikvarieämbetet
Libris Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner data

Torvinge - byns historiska åkermark

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Torvinge - byns historiska åkermark</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002280">https://doi.org/10.5878/002280</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-15202-08

Organisationens dnr för undersökningen

421-2306-2008

ProjektID

p508025

508025

RAÄ-nr

Linköping 485

Linköping 486

Linköping 484

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av sex shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en fil i MS Access-format.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält med totalstation, samt i undantagsfall med DGPS.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-11-03 — 2008-11-28

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält med totalstation, samt i undantagsfall med DGPS.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält med totalstation, samt i undantagsfall med DGPS.

Publicerad: 2014-11-27
Senast uppdaterad: 2020-01-23