Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Torvinge - byns historiska åkermark

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst utförde under november 2008 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 i Torvinge arbetsområde i Linköpings norra del. Orsaken var att Linkö­pings kommun arbetade med detaljplaner inför en ny Torvingeled samt planerad exploatering av ny industrimark i Torvinge arbetsområde mellan Mörtlösarondellen, Gamla Norrköpingsvägen samt järnvägen i Torvinge. Utredningsområdet ligger inom den historiska inägomarken för Torvinge by och även delvis för Mörtlösa by. Ett stort antal diken av varierande bredd framkom. Resultatet från denna utredning etapp 1 och 2 ska ligga till grund för beräkning av kostnader för en eventuell arkeologisk förundersökning, samt ligga till grund för Länsstyrelsens vidare bedömning i ärendet.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta o

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2429

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst utförde under november 2008 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 i Torvinge arbetsområde i Linköpings norra del. Orsaken var att Linkö­pings kommun arbetade med detaljplaner inför en ny Torvingeled samt planerad exploatering av ny industrimark i Torvinge arbetsområde mellan Mörtlösarondellen, Gamla Norrköpingsvägen samt järnvägen i Torvinge. Utredningsområdet ligger inom den historiska inägomarken för Torvinge by och även delvis för Mörtlösa by. Ett stort antal diken av varierande bredd framkom. Resultatet från denna utredning etapp 1 och 2 ska ligga till grund för beräkning av kostnader för en eventuell arkeologisk förundersökning, samt ligga till grund för Länsstyrelsens vidare bedömning i ärendet.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta o

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petersson, M. 2010. Torvinge - byns historiska åkermark. Bytomten med fossila odlingslager RAÄ 484, en väg RAÄ 485 och en boplats RAÄ 486 : Linköpings stad och kommun, Östergötlands län : dnr 421-2306-2008 : arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapport UV Öst 2010:15. Linköping: Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV), Riksantikvarieämbetet
Samla Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-11-07 doi:10.5878/002280

Ladda ner data:

Torvinge - byns historiska åkermark

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Torvinge - byns historiska åkermark</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002280">https://doi.org/10.5878/002280</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-15202-08

Organisationens dnr för undersökningen:

421-2306-2008

ProjektID:

p508025

ProjektID:

508025

RAÄ-nr:

Linköping 486

RAÄ-nr:

Linköping 485

RAÄ-nr:

Linköping 484

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av sex shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en fil i MS Access-format.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält med totalstation, samt i undantagsfall med DGPS.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-11-03 — 2008-11-28

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält med totalstation, samt i undantagsfall med DGPS.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält med totalstation, samt i undantagsfall med DGPS.

Publicerad: 2014-11-27
Senast uppdaterad: 2020-01-23