Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Kvarteret Krogen

SND-ID: SND 2430

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde under november 2008 en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inom kvarteret Krogen, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Undersökningen föranleddes av att Norrköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, planerar för en ny detaljplan för kvarteret och omfattar nybyggnation av bostäder samt en garageanläggning. Inga förhistoriska, medeltida eller lämningar från tiden före stadsplaneändringen på 1640-talet påträffades i något av schakten. Inga ytterligare arkeologiska åtgärder föreslås.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om utredningsområdet innehåller fast fornlämning som kan komma att beröras av exploateringen. De eventuella lämningarna kommer att, om

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Nyare tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

nyare tid

Publikationer

Stenvall, J. 2010. Kvarteret Krogen. Inför ny detaljplan av kv Krogen 16 och 26 : efterreformatorisk stadsbebyggelse inom kvarteret Krogen, Norrköpings stad och kommun, Östergötlands län : dnr 422-3209-2009 : arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapport UV Öst 2010:17. Linköping: Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV), Riksantikvarieämbetet
Libris | Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Dataset
Kvarteret Krogen

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av sex shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en MS Access-fil.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Kvarteret Krogen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002290

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

nyare tid

Tidsperiod(er) som undersökts

Nyare tid

Insamlingsmetod

Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-10-18–2008-11-20
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-18978-08

Organisationens dnr för undersökningen

422-3209-2008

ProjektID

508026

p508026

Publicerad: 2014-11-28
Senast uppdaterad: 2020-01-23