Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Kvarteret Krogen

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde under november 2008 en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inom kvarteret Krogen, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Undersökningen föranleddes av att Norrköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, planerar för en ny detaljplan för kvarteret och omfattar nybyggnation av bostäder samt en garageanläggning. Inga förhistoriska, medeltida eller lämningar från tiden före stadsplaneändringen på 1640-talet påträffades i något av schakten. Inga ytterligare arkeologiska åtgärder föreslås.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om utredningsområdet innehåller fast fornlämning som kan komma att beröras av exploateringen. De eventuella lämningarna kommer att, om

... Visa mer..

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2430

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde under november 2008 en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inom kvarteret Krogen, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Undersökningen föranleddes av att Norrköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, planerar för en ny detaljplan för kvarteret och omfattar nybyggnation av bostäder samt en garageanläggning. Inga förhistoriska, medeltida eller lämningar från tiden före stadsplaneändringen på 1640-talet påträffades i något av schakten. Inga ytterligare arkeologiska åtgärder föreslås.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om utredningsområdet innehåller fast fornlämning som kan komma att beröras av exploateringen. De eventuella lämningarna kommer att, om

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Nyare tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun

Geografisk beskrivning: Norrköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Stenvall, J. 2010. Kvarteret Krogen. Inför ny detaljplan av kv Krogen 16 och 26 : efterreformatorisk stadsbebyggelse inom kvarteret Krogen, Norrköpings stad och kommun, Östergötlands län : dnr 422-3209-2009 : arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapport UV Öst 2010:17. Linköping: Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV), Riksantikvarieämbetet
Libris Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner data

Kvarteret Krogen

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Kvarteret Krogen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002290">https://doi.org/10.5878/002290</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-18978-08

Organisationens dnr för undersökningen

422-3209-2008

ProjektID

508026

p508026

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av sex shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en MS Access-fil.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-10-18 — 2008-11-20

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) som undersökts

Nyare tid

Publicerad: 2014-11-28
Senast uppdaterad: 2020-01-23