Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: En liten bit av Ektorps och Torps förhistoria

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde våren 2008 en särskild arkeologisk undersökning på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland inom två områden: RAÄ 19 vid Ektorp och RAÄ 25 vid Torp, Norrköpings kommun, Östergötland. Undersökningen beställdes av Norrköping Vatten AB och föranleddes av den planerade VA-ledningen mellan Norrköping och Skärblacka. På båda platserna har delar av förhistoriska boplats- och aktivitetsområden undersökts och tagits bort. Ledningssträckan har tidigare varit föremål för en arkeologisk utredning etapp 1, 2 och en arkeologisk förundersökning. Fornlämningarna är i den planerade ledningssträckan undersökta och borttagna. Utanför ledningssträckan kvarligger del av fornlämning. Inom den planerade ledningssträckan föreslår Riksantikvarieämbetet, UV Öst, inga ytterligare åtgärder. Utanför ledningssträckan fortsätter fornlämningarna vid Torp och Ektorp och dessa lyder under fornminneslagen.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland,

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2431

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde våren 2008 en särskild arkeologisk undersökning på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland inom två områden: RAÄ 19 vid Ektorp och RAÄ 25 vid Torp, Norrköpings kommun, Östergötland. Undersökningen beställdes av Norrköping Vatten AB och föranleddes av den planerade VA-ledningen mellan Norrköping och Skärblacka. På båda platserna har delar av förhistoriska boplats- och aktivitetsområden undersökts och tagits bort. Ledningssträckan har tidigare varit föremål för en arkeologisk utredning etapp 1, 2 och en arkeologisk förundersökning. Fornlämningarna är i den planerade ledningssträckan undersökta och borttagna. Utanför ledningssträckan kvarligger del av fornlämning. Inom den planerade ledningssträckan föreslår Riksantikvarieämbetet, UV Öst, inga ytterligare åtgärder. Utanför ledningssträckan fortsätter fornlämningarna vid Torp och Ektorp och dessa lyder under fornminneslagen.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland,

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre stenåldern/Neolitikum

Romersk järnålder

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Särskild undersökning

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Stenvall, J. 2010. En liten bit av Ektorps och Torps förhistoria: inför ny VA-ledning mellan Skärblacka och Norrköping : RAÄ 19, 25 Norrköping : Norrköpings (Borgs) socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län : dnr 423-4567-2007 : särskild arkeologisk undersökning. Rapport UV Öst 2010:14. Linköping: Arkeologiska
Samla Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-11-07 doi:10.5878/002291

Ladda ner data:

En liten bit av Ektorps och Torps förhistoria

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). En liten bit av Ektorps och Torps förhistoria. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002291

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-28961-07

Organisationens dnr för undersökningen:

423-4567-2007

ProjektID:

508027

ProjektID:

p508027

RAÄ-nr:

Norrköping 25

RAÄ-nr:

Norrköping 19

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av fem shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt en MS Access-fil.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-03-10 — 2008-04-16

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre stenåldern/Neolitikum

Romersk järnålder

Publicerad: 2014-11-28
Senast uppdaterad: 2020-01-23