Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: En liten bit av Ektorps och Torps förhistoria

SND-ID: SND 2431

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde våren 2008 en särskild arkeologisk undersökning på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland inom två områden: RAÄ 19 vid Ektorp och RAÄ 25 vid Torp, Norrköpings kommun, Östergötland. Undersökningen beställdes av Norrköping Vatten AB och föranleddes av den planerade VA-ledningen mellan Norrköping och Skärblacka. På båda platserna har delar av förhistoriska boplats- och aktivitetsområden undersökts och tagits bort. Ledningssträckan har tidigare varit föremål för en arkeologisk utredning etapp 1, 2 och en arkeologisk förundersökning. Fornlämningarna är i den planerade ledningssträckan undersökta och borttagna. Utanför ledningssträckan kvarligger del av fornlämning. Inom den planerade ledningssträckan föreslår Riksantikvarieämbetet, UV Öst, inga ytterligare åtgärder. Utanför ledningssträckan fortsätter fornlämningarna vid Torp och Ektorp och dessa lyder under fornminneslagen.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland,

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum

Romersk järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Stenvall, J. 2010. En liten bit av Ektorps och Torps förhistoria: inför ny VA-ledning mellan Skärblacka och Norrköping : RAÄ 19, 25 Norrköping : Norrköpings (Borgs) socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län : dnr 423-4567-2007 : särskild arkeologisk undersökning. Rapport UV Öst 2010:14. Linköping: Arkeologiska
Libris | Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Särskild undersökning

Dataset
En liten bit av Ektorps och Torps förhistoria

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av fem shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt en MS Access-fil.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). En liten bit av Ektorps och Torps förhistoria. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002291

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum

Romersk järnålder

Insamlingsmetod

Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-03-10–2008-04-16
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-28961-07

Organisationens dnr för undersökningen

423-4567-2007

ProjektID

508027

p508027

RAÄ-nr

Norrköping 25

Norrköping 19

Publicerad: 2014-11-28
Senast uppdaterad: 2020-01-23