Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologiska utredningar mellan Braskens bro och Kallerstadsrondellen - Riksväg 35, Östra länken

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde i juli månad år 2008 en arkeologisk utredning, etapp 2. Syftet var att utröna eventuell förekomst av fornlämningar i samband med ombyggnad respektive nybyggnad av Riksväg 35 samt gång- och cykelväg mellan Braskens bro och Kallerstadsrodellen, Linköpings stad och kommun. Utredningen utfördes på uppdrag av Linköpings kommun. Arbetet skedde med hjälp av en grävmaskin som skiktvis tog upp långsmala sökschakt. Endast inom ett område påträffades en fornlämning. Lämningen utgörs av en ca 5–6 meter bred stensatt vägbank som kunde följas i nordostlig riktning genom större delen av utredningsområdet. Eftersom inga vägar finns på de historiska kartor som har studerats tolkas vägen vara äldre än det befintliga kartmaterialet, det vill säga äldre än 1600-tal.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2433

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde i juli månad år 2008 en arkeologisk utredning, etapp 2. Syftet var att utröna eventuell förekomst av fornlämningar i samband med ombyggnad respektive nybyggnad av Riksväg 35 samt gång- och cykelväg mellan Braskens bro och Kallerstadsrodellen, Linköpings stad och kommun. Utredningen utfördes på uppdrag av Linköpings kommun. Arbetet skedde med hjälp av en grävmaskin som skiktvis tog upp långsmala sökschakt. Endast inom ett område påträffades en fornlämning. Lämningen utgörs av en ca 5–6 meter bred stensatt vägbank som kunde följas i nordostlig riktning genom större delen av utredningsområdet. Eftersom inga vägar finns på de historiska kartor som har studerats tolkas vägen vara äldre än det befintliga kartmaterialet, det vill säga äldre än 1600-tal.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Utredning

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Carlsson, T. 2008. Arkeologiska utredningar mellan Braskens bro och Kallerstdasrondellen - riksväg 35, östra länken: Linköpings stad och kommun, Östergötland län : arkeologisk utredning : dnr 421-1663-2008. Rapport UV Öst 2008:50. Linköping: Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet
Samla Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-11-19 doi:10.5878/002293

Ladda ner data:

Arkeologiska utredningar mellan Braskens bro och Kallerstadsrondellen - Riksväg 35, Östra länken

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Arkeologiska utredningar mellan Braskens bro och Kallerstadsrondellen - Riksväg 35, Östra länken. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002293

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-6414-08

Organisationens dnr för undersökningen:

421-1663-2008

ProjektID:

p508029

ProjektID:

508029

RAÄ-nr:

Linköping 473

RAÄ-nr:

Linköping 447

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av fem shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en MS Access-fil.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-07-10 — 2008-07-15

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.

Publicerad: 2014-11-28
Senast uppdaterad: 2020-01-23