Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: På Kungsladugårdens mark i Kallerstad

SND-ID: SND 2434

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde under september månad 2008 en arkeologisk utredning inom det obebyggda området mellan Norrköpingsvägen och södra stam­banan strax söder om Kallerstads gård och öster om Anders Ljungstedts gymnasium, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Undersökningen föranleddes av att Linköpings kom­mun arbetar med ny detaljplan för området som innebär att en ny fotbollsarena med tillhörande träningsplaner skall byggas. 98 schakt togs upp över det nu aktuella undersökningsområdet. Över hela området bestod marken till största delen av ljusbrun till mörkbrun lera. Enstaka små partier med inslag av morän förekom mot höjdpartierna. Ett svagt höjdparti ligger i den sydöstra delen upp emot järnvägens banvall. På detta höjdparti påträffades en förhistorisk boplats. Boplatsen bestod av stolphål, härdar och gropar. I sökschakten påträffades 17 stolphål, 4 härdar och 3 gropar inom objekt 1, RAÄ 472.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Österg

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

förhistorisk tid

Publikationer

Stenvall, J. 2009. På Kungsladugårdens mark i Kallerstad. Inför nyplanerad fotobollsarena mellan Norrköpingsvägen och södra stambanan, Kallerstad : boplats RAÄ 472 Linköping, område 4 söder om Norrköpingsvägen, Linköpings stad och kommun, Östergötland : arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Rapport UV Öst 2009:14. Linköping: UV Öst, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet
Libris | Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Dataset
På Kungsladugårdens mark i Kallerstad

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av fem shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en fil i MS Access-format.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). På Kungsladugårdens mark i Kallerstad. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002294

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

förhistorisk tid

Insamlingsmetod

Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält med hjälp av DGPS.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält med hjälp av DGPS.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-08–2008-09-23
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält med hjälp av DGPS.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-16137-08

Organisationens dnr för undersökningen

421-2142-2008

ProjektID

508030

p508030

RAÄ-nr

Linköping 472

Publicerad: 2014-11-28
Senast uppdaterad: 2020-01-23