Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Härdar från bronsålder och folkvandringstid

SND-ID: SND 2436

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har genomfört en arkeologisk förundersökning inom fornlämningarna RAÄ 295 och 296, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Anledningen var att Norrköpings kommun planerar att bygga en parkeringsplats i anslutning till en nyligen uppförd idrottsanläggning. Vid förundersökningen undersöktes förhistoriska boplatslämningar som be­stod av härdar och gropar. Kolprover från två härdar daterades till yngre bronsålder respektive yngre järnålder (folkvandringstid/vendeltid). Samtliga påträffade anläggningar undersöktes och dokumenterades i samband med förundersökningen. UV Öst föreslår därför inga ytterligare arkeologiska insatser inom det aktuella området.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologisk

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder

Yngre järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Nilsson, P. 2009. Härdar från bronsålder och folkvandringstid. Inför planerad parkering vid Stadium Arena, RAÄ 295, 296, Himmelstalunds sportfält, Borg 11:1, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland, Dnr 422-3346-2008 : arkeologisk förundersökning i form av särskild undersökning. Rapport 2009:13. Linköping: UV Öst, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet
Libris | Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Dataset
Härdar från bronsålder och folkvandringstid

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av sex shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt en fil i MS Access-format.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Härdar från bronsålder och folkvandringstid. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002299

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder

Yngre järnålder

Insamlingsmetod

Datainsamlingen har gjorts genom inmätningar i fält med hjälp av totalstation.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom inmätningar i fält med hjälp av totalstation.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-10-28–2008-10-31
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom inmätningar i fält med hjälp av totalstation.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-20347-08

Organisationens dnr för undersökningen

422-3346-2008

ProjektID

508032

p508032

RAÄ-nr

Norrköping 295

Norrköping 296

Publicerad: 2014-12-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23