Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Härdar från bronsålder och folkvandringstid

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har genomfört en arkeologisk förundersökning inom fornlämningarna RAÄ 295 och 296, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Anledningen var att Norrköpings kommun planerar att bygga en parkeringsplats i anslutning till en nyligen uppförd idrottsanläggning. Vid förundersökningen undersöktes förhistoriska boplatslämningar som be­stod av härdar och gropar. Kolprover från två härdar daterades till yngre bronsålder respektive yngre järnålder (folkvandringstid/vendeltid). Samtliga påträffade anläggningar undersöktes och dokumenterades i samband med förundersökningen. UV Öst föreslår därför inga ytterligare arkeologiska insatser inom det aktuella området.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologisk

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2436

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har genomfört en arkeologisk förundersökning inom fornlämningarna RAÄ 295 och 296, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Anledningen var att Norrköpings kommun planerar att bygga en parkeringsplats i anslutning till en nyligen uppförd idrottsanläggning. Vid förundersökningen undersöktes förhistoriska boplatslämningar som be­stod av härdar och gropar. Kolprover från två härdar daterades till yngre bronsålder respektive yngre järnålder (folkvandringstid/vendeltid). Samtliga påträffade anläggningar undersöktes och dokumenterades i samband med förundersökningen. UV Öst föreslår därför inga ytterligare arkeologiska insatser inom det aktuella området.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologisk

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder

Yngre järnålder

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Förundersökning

Kontakt för frågor om data:

Daniel Löwenborg

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, P. 2009. Härdar från bronsålder och folkvandringstid. Inför planerad parkering vid Stadium Arena, RAÄ 295, 296, Himmelstalunds sportfält, Borg 11:1, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland, Dnr 422-3346-2008 : arkeologisk förundersökning i form av särskild undersökning. Rapport 2009:13. Linköping: UV Öst, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet
Samla Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-11-19 doi:10.5878/002299

Ladda ner data:

Härdar från bronsålder och folkvandringstid

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Härdar från bronsålder och folkvandringstid. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002299

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-20347-08

Organisationens dnr för undersökningen:

422-3346-2008

ProjektID:

508032

ProjektID:

p508032

RAÄ-nr:

Norrköping 295

RAÄ-nr:

Norrköping 296

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av sex shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt en fil i MS Access-format.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom inmätningar i fält med hjälp av totalstation.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-10-28 — 2008-10-31

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom inmätningar i fält med hjälp av totalstation.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Datainsamlingen har gjorts genom inmätningar i fält med hjälp av totalstation.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder

Yngre järnålder

Publicerad: 2014-12-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23