Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Boplatslämningar väster om Vattenverksvägen

SND-ID: SND 2437

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2 inför planerad parkeringsplats m m inom Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Utredningen utfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötlands län och kostnadsansvarig var Norrköpings kommun. Vid utredningen påträffades två mindre områden med boplatslämningar bestående av tre härdar, en stenpackning/kokgrop, en grop samt ett fynd i form av kvartskärna. Om utredningsområdet blir aktuellt för vidare exploatering föreslår Riksantikvarieämbetet, UV Öst, att en arkeologisk förundersökning bör utföras för att begränsa de två områden där anläggningar påträffades.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utredningen var att utifrån sökschaktsgr

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

fynd

Publikationer

Nilsson, P. 2008. Boplatslämningar väster om Vattenverksvägen. Inför planerad parkeringsplats, Himmelstalunds sportfält, Borg 11:1, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland : arkeologisk utredning, etapp 2. Rapport UV Öst 2008:31. Linköping: UV Öst, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet
Libris | Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Dataset
Boplatslämningar väster om Vattenverksvägen

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en fil i MS Access-format.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Boplatslämningar väster om Vattenverksvägen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002300

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod

Datainsamlingen har gjorts genom inmätningar i fält med hjälp av D-GPS.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom inmätningar i fält med hjälp av D-GPS.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-05-13–2008-05-16
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom inmätningar i fält med hjälp av D-GPS.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-5399-08

Organisationens dnr för undersökningen

421-1002-2008

ProjektID

508033

p508033

Publicerad: 2014-12-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23