Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Malmölandet

SND-ID: SND 2438

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

I samband med pågående arbete med detaljplaneläggning inom delar av Malmölandet, beläget norr om Norrköpings stad, utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning, etapp 1. Utredningen berörde sex områden vilka utgör kompletteringar till ett tidigare utrett område. Den totala omfattningen av de aktuella planområdena utgörs av ca 70 ha. Den arkeologiska utredningen visar att fem lokaler, som ingår i eller direkt angränsar till tre av de aktuella utredningsytorna (område A, B och E), bör omfattas av vidare arkeologiska åtgärder vid eventuell exploatering. Dessutom bör kommande exploatering planeras så att hänsyn tas till två närliggande forn- och kulturlämningslokaler.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utrednin

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Kvillinge socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

fynd

Publikationer

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Dataset
Malmölandet

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen.

Version 1.0

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet (2014). Malmölandet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002307

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod

Data har insamlats genom inmätning med GPS i fält. Analoga ritningar och planer har även digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Data har insamlats genom inmätning med GPS i fält. Analoga ritningar och planer har även digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-07-13–2009-07-14
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Data har insamlats genom inmätning med GPS i fält. Analoga ritningar och planer har även digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-4971-09

431-4968-09

Organisationens dnr för undersökningen

207/09

209/09

ProjektID

509024

p509024

RAÄ-nr

Kvillinge 63:1

Kvillinge 154

Kvillinge 160

Kvillinge 135:1

Kvillinge 152

Kvillinge 106:1

Kvillinge 162

Kvillinge 161

Kvillinge 101:1

Publicerad: 2014-12-08
Senast uppdaterad: 2020-01-23