Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Malmölandet

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

I samband med pågående arbete med detaljplaneläggning inom delar av Malmölandet, beläget norr om Norrköpings stad, utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning, etapp 1. Utredningen berörde sex områden vilka utgör kompletteringar till ett tidigare utrett område. Den totala omfattningen av de aktuella planområdena utgörs av ca 70 ha. Den arkeologiska utredningen visar att fem lokaler, som ingår i eller direkt angränsar till tre av de aktuella utredningsytorna (område A, B och E), bör omfattas av vidare arkeologiska åtgärder vid eventuell exploatering. Dessutom bör kommande exploatering planeras så att hänsyn tas till två närliggande forn- och kulturlämningslokaler.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utrednin

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2438

Beskrivning:

I samband med pågående arbete med detaljplaneläggning inom delar av Malmölandet, beläget norr om Norrköpings stad, utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning, etapp 1. Utredningen berörde sex områden vilka utgör kompletteringar till ett tidigare utrett område. Den totala omfattningen av de aktuella planområdena utgörs av ca 70 ha. Den arkeologiska utredningen visar att fem lokaler, som ingår i eller direkt angränsar till tre av de aktuella utredningsytorna (område A, B och E), bör omfattas av vidare arkeologiska åtgärder vid eventuell exploatering. Dessutom bör kommande exploatering planeras så att hänsyn tas till två närliggande forn- och kulturlämningslokaler.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utrednin

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Utredning

Version 1.0:

2014-12-08 doi:10.5878/002307

Ladda ner data:

Malmölandet

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Malmölandet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002307">https://doi.org/10.5878/002307</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-4968-09

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-4971-09

Organisationens dnr för undersökningen:

209/09

Organisationens dnr för undersökningen:

207/09

ProjektID:

509024

ProjektID:

p509024

RAÄ-nr:

Kvillinge 162

RAÄ-nr:

Kvillinge 152

RAÄ-nr:

Kvillinge 101:1

RAÄ-nr:

Kvillinge 63:1

RAÄ-nr:

Kvillinge 160

RAÄ-nr:

Kvillinge 135:1

RAÄ-nr:

Kvillinge 106:1

RAÄ-nr:

Kvillinge 161

RAÄ-nr:

Kvillinge 154

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Data har insamlats genom inmätning med GPS i fält. Analoga ritningar och planer har även digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-07-13 — 2009-07-14

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Data har insamlats genom inmätning med GPS i fält. Analoga ritningar och planer har även digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod:

Data har insamlats genom inmätning med GPS i fält. Analoga ritningar och planer har även digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.

Publicerad: 2014-12-08
Senast uppdaterad: 2020-01-23