Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Malmölandet, Norrköping

SND-ID: SND 2440

Skapare/primärforskare

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Beskrivning

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 med anledning av detaljplanläggning av ett markområde på Malmölandet i Norrköpings kommun. Malmölandet är rikt på fornlämningar och en tidigare utförd utredning etapp 1 har utpekat områden med förhöjd risk att påträffa fornlämningar. Utredningsområdet består av två områden som sammantaget är cirka 15 hektar stort. Utredningen visar att det finns fyra lämningar i utredningsområdet varav en är nypåträffad och tre är kända sedan tidigare. De synliga lämningarna efter ett torp påträffades. Torpet består av två huslämningar, odlingsrösen och ett troligt vattenhål. Lämningarna registrerades som RAÄ 162 (Kvillinge socken) och har status som fornlämning. Sedan tidigare finns en övrig kulturhistorisk lämning, en bro, registrerad som RAÄ 154. Därtill finns det i områdets norra del ytterligare en övrig kulturhistorisk lämning, en gles rad med stenar, RAÄ 153 samt en uppgift om att det har funnits ett torp på en plats, RAÄ 152.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet unde

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Modern tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Björnviken 2:1, Krusenhov 2:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

modern tid, 1800-tal

Publikationer

Ählström, J. (2009). Malmölandet, Norrköping : arkeologisk utredning etapp 2 : Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1, Kvillinge socken, Östergötland. Rapport 2009:44. Västerås: Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen
Libris
ISBN: 978-91-86255-44-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Dataset
Malmölandet, Norrköping

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shape-filer med information om schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen.

Version 1.0

Citering

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen. Uppsala universitet (2014). Malmölandet, Norrköping. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002315

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Nyckelord

1800-tal, modern tid

Tidsperiod(er) som undersökts

Modern tid

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-06–2009-07
  • Datainsamlare: Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Arkeologisk lämningstyp

Bro , Torp , Vattenhål

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-4967-09

Organisationens dnr för undersökningen

09032

ProjektID

p509026

509026

RAÄ-nr

Kvillinge 152

Kvillinge 154

Kvillinge 162

Kvillinge 153

Publicerad: 2014-12-11
Senast uppdaterad: 2016-08-10