Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Malmölandet, Norrköping

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Beskrivning:

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 med anledning av detaljplanläggning av ett markområde på Malmölandet i Norrköpings kommun. Malmölandet är rikt på fornlämningar och en tidigare utförd utredning etapp 1 har utpekat områden med förhöjd risk att påträffa fornlämningar. Utredningsområdet består av två områden som sammantaget är cirka 15 hektar stort. Utredningen visar att det finns fyra lämningar i utredningsområdet varav en är nypåträffad och tre är kända sedan tidigare. De synliga lämningarna efter ett torp påträffades. Torpet består av två huslämningar, odlingsrösen och ett troligt vattenhål. Lämningarna registrerades som RAÄ 162 (Kvillinge socken) och har status som fornlämning. Sedan tidigare finns en övrig kulturhistorisk lämning, en bro, registrerad som RAÄ 154. Därtill finns det i områdets norra del ytterligare en övrig kulturhistorisk lämning, en gles rad med stenar, RAÄ 153 samt en uppgift om att det har funnits ett torp på en plats, RAÄ 152.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet unde

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Identifierare:

SND-ID: SND 2440

Beskrivning:

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 med anledning av detaljplanläggning av ett markområde på Malmölandet i Norrköpings kommun. Malmölandet är rikt på fornlämningar och en tidigare utförd utredning etapp 1 har utpekat områden med förhöjd risk att påträffa fornlämningar. Utredningsområdet består av två områden som sammantaget är cirka 15 hektar stort. Utredningen visar att det finns fyra lämningar i utredningsområdet varav en är nypåträffad och tre är kända sedan tidigare. De synliga lämningarna efter ett torp påträffades. Torpet består av två huslämningar, odlingsrösen och ett troligt vattenhål. Lämningarna registrerades som RAÄ 162 (Kvillinge socken) och har status som fornlämning. Sedan tidigare finns en övrig kulturhistorisk lämning, en bro, registrerad som RAÄ 154. Därtill finns det i områdets norra del ytterligare en övrig kulturhistorisk lämning, en gles rad med stenar, RAÄ 153 samt en uppgift om att det har funnits ett torp på en plats, RAÄ 152.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet unde

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Modern tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Björnviken 2:1, Krusenhov 2:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Utredning

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ählström, J. (2009). Malmölandet, Norrköping : arkeologisk utredning etapp 2 : Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1, Kvillinge socken, Östergötland. Rapport 2009:44. Västerås: Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen
Libris
ISBN: 978-91-86255-44-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-12-11 doi:10.5878/002315

Ladda ner data:

Malmölandet, Norrköping

Citeringsförslag:

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen. Uppsala universitet (2014). <em>Malmölandet, Norrköping</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002315">https://doi.org/10.5878/002315</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-4967-09

Organisationens dnr för undersökningen:

09032

ProjektID:

509026

ProjektID:

p509026

RAÄ-nr:

Kvillinge 152

RAÄ-nr:

Kvillinge 162

RAÄ-nr:

Kvillinge 153

RAÄ-nr:

Kvillinge 154

Skapare/primärforskare:

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shape-filer med information om schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-06 — 2009-07

Datainsamlare: Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts:

Modern tid

Publicerad: 2014-12-11
Senast uppdaterad: 2016-08-10