Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Herstaberg 9:1. Objekt IV - VI.

SND-ID: SND 2441

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom fastigheten Herstadberg 9:1, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland, i juni 2009. Anledningen var att kommunen planerar för exploatering i form av vägbygge inom fastigheten. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen varför vi inte föreslår några ytterligare arkeologiska åtgärder. Det bör dock poängteras att det inom Objekt IV finns en registrerad fornlämning i form av en stensättning/grav (RAÄ 8). Den omfattades ej av utredningen och om exploatering inom RAÄ 8 blir aktuell föreslås att en arkeologisk förundersökning av fornlämningen bör utföras.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda på om

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Kvillinge socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Nilsson, P. (2009). Herstadberg 9:1 : objekt IV-VI, Herstadberg 9:1, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Arkeologisk utredning, etapp 2. UV Öst rapport 2009:62. Linköping: Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV), Riksantikvarieämbetet.
Libris | Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Dataset
Herstaberg 9:1. Objekt IV - VI.

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av en MS Access-databas samt tre shapefiler med information om schakt, påträffade forn- och kulturlämningar, eventuella fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Herstaberg 9:1. Objekt IV - VI. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002317

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-06-01–2009-06-09
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-1926-09

Organisationens dnr för undersökningen

421-813-2009

ProjektID

509027

p509027

Publicerad: 2014-12-11
Senast uppdaterad: 2016-08-10