Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Herstaberg 9:1. Objekt IV - VI.

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom fastigheten Herstadberg 9:1, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland, i juni 2009. Anledningen var att kommunen planerar för exploatering i form av vägbygge inom fastigheten. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen varför vi inte föreslår några ytterligare arkeologiska åtgärder. Det bör dock poängteras att det inom Objekt IV finns en registrerad fornlämning i form av en stensättning/grav (RAÄ 8). Den omfattades ej av utredningen och om exploatering inom RAÄ 8 blir aktuell föreslås att en arkeologisk förundersökning av fornlämningen bör utföras.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda på om

... Visa mer..

Ämnesområde

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2441

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom fastigheten Herstadberg 9:1, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland, i juni 2009. Anledningen var att kommunen planerar för exploatering i form av vägbygge inom fastigheten. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen varför vi inte föreslår några ytterligare arkeologiska åtgärder. Det bör dock poängteras att det inom Objekt IV finns en registrerad fornlämning i form av en stensättning/grav (RAÄ 8). Den omfattades ej av utredningen och om exploatering inom RAÄ 8 blir aktuell föreslås att en arkeologisk förundersökning av fornlämningen bör utföras.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda på om

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Nilsson, P. (2009). Herstadberg 9:1 : objekt IV-VI, Herstadberg 9:1, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Arkeologisk utredning, etapp 2. UV Öst rapport 2009:62. Linköping: Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV), Riksantikvarieämbetet.
Libris Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Herstaberg 9:1. Objekt IV - VI.

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Herstaberg 9:1. Objekt IV - VI.</em> Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002317">https://doi.org/10.5878/002317</a>

Länsstyrelsens dnr för undersökningen

431-1926-09

Organisationens dnr för undersökningen

421-813-2009

ProjektID

509027

p509027

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av en MS Access-databas samt tre shapefiler med information om schakt, påträffade forn- och kulturlämningar, eventuella fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-06-01 — 2009-06-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Publicerad: 2014-12-11
Senast uppdaterad: 2016-08-10