Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Herstaberg 9:1. Objekt IV - VI.

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom fastigheten Herstadberg 9:1, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland, i juni 2009. Anledningen var att kommunen planerar för exploatering i form av vägbygge inom fastigheten. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen varför vi inte föreslår några ytterligare arkeologiska åtgärder. Det bör dock poängteras att det inom Objekt IV finns en registrerad fornlämning i form av en stensättning/grav (RAÄ 8). Den omfattades ej av utredningen och om exploatering inom RAÄ 8 blir aktuell föreslås att en arkeologisk förundersökning av fornlämningen bör utföras.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda på om

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2441

Beskrivning:

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom fastigheten Herstadberg 9:1, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland, i juni 2009. Anledningen var att kommunen planerar för exploatering i form av vägbygge inom fastigheten. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen varför vi inte föreslår några ytterligare arkeologiska åtgärder. Det bör dock poängteras att det inom Objekt IV finns en registrerad fornlämning i form av en stensättning/grav (RAÄ 8). Den omfattades ej av utredningen och om exploatering inom RAÄ 8 blir aktuell föreslås att en arkeologisk förundersökning av fornlämningen bör utföras.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda på om

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Utredning

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, P. (2009). Herstadberg 9:1 : objekt IV-VI, Herstadberg 9:1, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Arkeologisk utredning, etapp 2. UV Öst rapport 2009:62. Linköping: Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV), Riksantikvarieämbetet.
Samla Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-12-11 doi:10.5878/002317

Ladda ner data:

Herstaberg 9:1. Objekt IV - VI.

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Herstaberg 9:1. Objekt IV - VI. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002317

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-1926-09

Organisationens dnr för undersökningen:

421-813-2009

ProjektID:

509027

ProjektID:

p509027

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av en MS Access-databas samt tre shapefiler med information om schakt, påträffade forn- och kulturlämningar, eventuella fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-06-01 — 2009-06-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Publicerad: 2014-12-11
Senast uppdaterad: 2016-08-10